Informujemy, że pojawiła się możliwość ubiegania się o nowe świadczenie dla uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich tj. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej.
Zgodnie z art. 200a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.) doktorantowi wyróżniającemu się w pracy naukowej i dydaktycznej
przysługuje zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Uprawnienie do
otrzymywania zwiększenia przysługuje 30 % najlepszych doktorantów na poszczególnych latach
stacjonarnych studiów doktoranckich. Warunki i tryb ubiegania się o ww. świadczenie, a także
kryteria jego przyznawania określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich, a także Zarządzenie Rektora nr 86 z dnia
24.05.2012 roku w sprawie : wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych w UŁ. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przyznaje
Rektor UŁ, po zaopiniowaniu wniosku o przyznanie tego świadczenia przez komisję doktorancką
powołaną na danym wydziale. W roku akad. 2011/12 istnieje możliwość przyznania zwiększenia
stypendium z dotacji projakościowej na miesiące od stycznia do września 2012 roku, a wnioski o jego
przyznanie można składać do kierownika studium doktoranckiego do 15 czerwca 2012 roku .
Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej może być przyznane: 1) na pierwszym roku –
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym, 2) na drugim i kolejnych latach
studiów – doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej w poprzednim roku
studiów. Przy przyznawaniu zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej znajduje zastosowanie
ranking sporządzony na potrzeby przyznania stypendium doktoranckiego. Doktorantowi znajdującemu
się w grupie 30% najlepszych doktorantów, o których mowa w ust. 3, któremu nie przyznano
stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości zwiększenia stypendium.
Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim z dotacji projakościowej.
Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej wynosi 800 zł. Link do zarządzenia
Rektora: http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,5900