Informujemy, że zgodnie z par.26 ust.1 pkt 2 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów
doktoranckich (Dz. U. z dnia 20 października 2011 r.) oraz par.17 ust.3 Regulaminu studiów
doktoranckich uchwalonego przez Senat UŁ uchwałą nr 452 z dnia 5 marca 2012 roku, od roku
akad. 2012/13 nastąpi wymiana legitymacji doktorantów na ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE
DOKTORANTÓW. Wymiana legitymacji ma na celu umożliwienie doktorantom korzystania z ulgi w
opłatach za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego. Opłata
za wydanie legitymacji elektronicznej będzie równa kosztom jej wydania i będzie wynosiła 17 zł.