Miło nam poinformować, że od 1.10.2012 ulegną zmianie zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów (d. stypendium motywacyjne). Zmianie ulegnie liczba doktorantów poszczególnych kierunków uprawniona do otrzymywania tego świadczenia. Teraz wyniesie ona 20% (dotychczas było 10%), a także wysokość stypendium, która wzrośnie z 310 do 400zł.

Zmianie ulegną także zasady oceny osiągnięć. Średnia ocen, uprawniająca do ubiegania się o stypendium zostanie obniżona do 4,0 (skala 0-10pkt), zaś do oceny postępów w pracy naukowej, przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz zaangażowanie w pracę dydaktyczną będzie stosowana teraz odpowiednio skala 0-30 punktów (uprzednio 0-10pkt). Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania mocą decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych wzrośnie zatem do 100pkt. Rady wydziałów określą szczegółowe zasady oceny osiągnięć.

 

Szczegóły określa nowy Regulamin Pomocy Materialnej

Regulamin Pomocy Materialnej

 

Nowy Regulamin Pomocy Materialnej, przygotowany przez Centrum Obsługi Studenta, zawiera szereg postulatów i propozycji wypracowanych przez Uczelnianą Radę we współpracy z samorządami wydziałowymi. Wprowadza on istotną poprawę położenia doktorantów w stosunku do zasad obowiązujących w bieżącym roku akademickim. Wszystkim, którzy przyczynili się do przyjęcia tych zmian gorąco dziękujemy!