Informujemy, że można się już ubiegać o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013.

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  1. wykazał się postępami w pracy naukowej;
  2. uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
  3. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.
Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

  • co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
  • znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
  • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
  • wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
  • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
Wniosek należy złożyć w terminie od 1 do 10 października b. r. na ręce kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W 2012 roku ministerstwo planuje przyznać nie więcej niż 100 stypendiów o kwocie nie przekraczającej 25.000 zł.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, znajdują się na stronie resortu nauki.  Wszystkim koleżankom i kolegom ubiegającym się o stypendium ministra życzymy powodzenia!