Z przyjemnością informujemy, że Rada Samorządu Doktorantów zarządziła w dniu 17.10.2012 wybory do nowych organów Samorządu w kadencji 2012/2014. W związku z powyższym Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów proszone są o zorganizowanie w terminie do 30 października b. r. zebrań wyborczych, podczas których doktoranci każdego z wydziałów wybiorą swoich przedstawicieli do Rady oraz Sądu Koleżeńskiego nowej kadencji. Szczegółowy tryb wyborów omawia paragraf 6 Regulaminu Samorządu Doktorantów 

Przypominamy, iż na mocy par. 6 do ważności wyborów potrzebne jest kworum w wysokości 25% doktorantów danego wydziału. W przypadku nieuzyskania kworum wyznacza się dodatkowy termin wyborów, obligatoryjnie 14 dni po dacie pierwszego zebrania. Wybory w dodatkowym terminie są ważne niezależnie od liczby obecnych. Z zebrania wyborczego, nawet jeśli nie dojdzie do skutku z powodu braku kworum należy sporządzić protokół i dostarczyć go do weryfikacji Komisji Wyborczej Doktorantów UŁ nie później niż w terminie 3 dni od dnia wyborów. Protokoły zaopatrzone w zaklejone koperty prosimy składać w dziekanacie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Liczba mandatów do Rady, ustalona na podstawie sprawozdania GUS S-10, przedstawia się następująco:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – 2

Wydział Chemii – 1

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – 3, w tym 1 miejsce dla doktorantów z Instytutu Socjologii

Wydział Filologiczny – 2

Wydział Filozoficzno-Historyczny – 2

Wydział Fizyki – 1

Wydział Matematyki i Informatyki – 1

Wydział Nauk Geograficznych – 1

Wydział Prawa i Administracji – 3

Wydział Zarządzania – 2

Ponadto każdemu z wydziałów przysługuje jedno miejsce w Sądzie Koleżeńskim.

 

Informujemy, że skierowaliśmy do dziekanów wszystkich wydziałów UŁ prośbę o pomoc w przeprowadzeniu wyborów.

Bardzo prosimy koleżanki i kolegów z rad wydziałowych o sprawne przeprowadzenie wyborów, a wszystkich doktorantów UŁ o aktywny udział w nich.  Życzymy dokonania udanych wyborów

 

Z poważaniem,

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ