Sprawozdanie z II Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 19.01.2017 godz. 19:00–22:15

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 10 członków (quorum) oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Sprawozdanie Olgi Łabendowicz z grudniowego Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 2. Sprawozdanie Senator UŁ Anny Lichoty z minionych posiedzeń Senatu UŁ (11/16, 12/16, 01/17):

  • 14/11 brak spraw dot. doktorantów; informacja o powołaniu Uczelnianej Komisji Oceniającej;

  • 12/12 informacja o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów; przyjęcie składów komisji uczelnianych;

  • 16/01 informacja o zgodzie na utworzenie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym studium doktoranckiego w języku angielskim.

 3. Sprawozdanie Piotra Kosmowskiego z posiedzenia Komisji ds. Studiów Doktoranckich oraz przedstawienie następujących sugestii pozostających w gestii URSD:

  • propozycja zmian pytań dotyczących URSD oraz WRSD w ankiecie oceniającej studia doktoranckie dystrybuowanej na Uniwersytecie Łódzkim na koniec każdego roku akademickiego;

  • skonfrontowanie sytuacji dotyczącej planowanych zmian w regulaminach przyznawania stypendiów (doktoranckiego oraz z dotacji projakościowej) na poszczególnych wydziałach; uzyskanie od członków URSD informacji zwrotnej o sposobie konsultacji wprowadzanych i planowanych zmian (Wydział Filozoficzno-Historyczny: brak planowanych zmian; Wydział Filologiczny: zmiany wprowadzone w ostatnim rozliczeniu rocznym; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: planowane zmiany; Wydział Matematyki i Informatyki: planowane zmiany; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: brak planowanych zmian; Wydział Zarządzania: planowane zmiany; Wydział Geografii: planowane zmiany, pozostałych wydziałów brak na Posiedzeniu URSD UŁ);

  • Przyjęcie uchwały o wystosowaniu do Rektora UŁ prośby o wprowadzenie dobrego zwyczaju zapewnienia URSD UŁ 14 dni (2. tygodni) na skonsultowanie wszelkich dokumentów wpływających do URSD UŁ (9 za; 1 poza salą) [uchwala 1 – konsultowanie];

  • Przyjęcie uchwały wprowadzającej obowiązek przeprowadzania konsultacji dot. wszelkich planowanych zmian dotykających doktorantów na poszczególnych wydziałach (dot. regulaminów studiów, przyznawania stypendiów etc.), które jednocześnie mogłyby zostać realizowane w trybie elektronicznym, według następującego harmonogramu: 7 dni na przeprowadzenie konsultacji wśród doktorantów, 3 kolejne dni na odniesienie się do danej sprawy przez WRSD i podjęcie uchwały [uchwala 2 – konsultowanie WRSD].

 4. Sprawozdanie Pawła Jarosiewicza z postępów w przygotowaniach do Dnia Doktoranta:

  • planowane są dwie części wydarzenia: oficjalna oraz półoficjalna oraz dwutorowy plan wydarzeń dla kandydatów na studia oraz dla uczestników studióww III stopnia;

  • prośba o sugestie dotyczące propozycji planowanych warsztatów.

 5. Podjęcie uchwały o rekomendowaniu przez URSD prof. zw. dr hab. Magdaleny Śniadeckiej – Kotarskiej na stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta na kadencję 2016-2020 (9 głosów ZA, 1 wstrzymujący) [uchwala 3 – rzecznik]

 6. Powołanie dwóch nowych komisji problemowych URSD UŁ oraz w konsekwencji wprowadzenie zmian w tekst jednolity uchwaly 3_12_2016 – kompetencje dot. szczegółowych kompetencji Zastępców i Sekretarza URSD UŁ:

  • Utworzenie Komisji URSD UŁ ds. Fundraisingu [przyjęty przez aklamację]
  • Utworzenie Komisji URSD UŁ ds. weryfikacji wniosków o dofinansowanie wyjazdów konferencyjnych [przyjęty przez aklamację]:

  • Dopisanie do kompetencji I Przewodniczącego URSD funkcji Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej URSD oraz do kompetencji II Przewodniczącego funkcji Przewodniczącego Komisji URSD ds. Fundraisingu [9 za, 1 wstrzymujący się]

  • Wszystkie trzy punkty zawarte w jednej uchwale [uchwala 4 – komisje problemowe]

 7. Ustalenie planu budżetu URSD na 2017 r. w celu przedłożenia propozycji Rektorowi UŁ (propozycja_budżetu_URSD_2017), przyjęty przez aklamację po poprawkach.

 8. Propozycja utworzenia informatora dotyczącego dotacji dla młodych naukowców i doktorantów. Członkowie URSD UŁ zbierają ew. uwagi, kwestia do bardzo szybkiego przemyślenia.

 9. Poruszenie kwestii aktualności dokumentów dostępnych na stronach UŁ i poszczególnych wydziałów oraz informacji o osiągnięciach doktorantów na stronach wydziałowych (informacja o otwartych przewodach doktorskich, publikacjach, konferencjach, a przede wszystkim spis doktorantów).

  • Podjęcie uchwala 5 – opublikowanie list doktorantów (przyjęta przez aklamację): Skierowanie wniosku do Rektora UŁ z postulatem publikowania list doktorantów na stronach wydziałowych wg specyfiki danego wydziału oraz zamieszczenia na owych stronach linków do stron URSD oraz WRSD danego wydziału.

 10. Poruszenie kwestii otwierania przewodów doktorskich na poszczególnych wydziałach – klarowności procedur oraz ich zgodności z Rozporządzeniem Ministra.

 11. Poruszenie kwestii stanowisk pracy dedykowanych dla doktorantów na poszczególnych wydziałach (BHP: biurko, krzesło, dostępność do komputera i/lub internetu). Podjęcie uchwala 6 – BHP (przez aklamację): Skierowanie przez Przewodniczącego wniosku do odpowiednich organów wniosku o zapewnienie i przestrzeganie odpowiednich warunków pracy doktorantom na poszczególnych wydziałach.

 12. Podjęcie uchwala 7 – publikowanie uchwal (6 głosów ZA, 3 wstrzymujące) dotyczącej sposobu publikowania podjętych przez URSD uchwał, w celu zwiększenia transparentności Samorządu.

 13. Poruszenie kwestii procedury przyznawania wyróżnień oraz Medalu Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo w zakresie podmiotów nominujących kandydatów do niniejszego odznaczenia. Propozycja zmian i podjęcie decyzji o poddaniu ich pod dyskusję z Prorektorem w zakresie umożliwienia URSD zgłaszania kandydatur do nagrody na drodze rekomendacji oraz przyznawanie-procedowanie dwa razy w ciągu roku.

 14. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje:

  • Doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na Uniwersytecie Śląskim w kwocie 500 PLN na pokrycie opłaty konferencyjnej i częściowych kosztów pobytu. Dofinansowanie przyznano na kwotę wnioskowaną (8 głosów ZA, 1 wstrzymujący).

  • Doktorantka z Wydziału Zarządzania wnioskuje o dofinansowanie wystąpienia na konferencji naukowej w Kozienicach w kwocie 480 PLN. Stwierdzono niekompletność wniosku. Wniosek skierowano do uzupełnienia (przez aklamację);

  • Doktorantka z Wydziału Zarządzania wnioskuje o dofinansowanie wystąpienia na konferencji naukowej w Kozienicach w kwocie 480 PLN. Stwierdzono niekompletność wniosku. Wniosek skierowano do uzupełnienia (przez aklamację).

 15. Poinformowanie URSD o niepokojących zmianach dotyczących otwierania przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (referuje Michał Zaremba). Sprawa w toku.

 16. Zamknięcie zebrania.

Termin kolejnego zostanie przekazany członkom URSD UŁ przez Przewodniczącego.

Protokół sporządziła Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD