Sprawozdanie z XV Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 22.11.2017 godz. 18:00-21:15
(Sala Senatu, ul. Narutowicza 68, Łódź)

Posiedzenie otwarte

Lista obecnych: 10 osób (quorum osiągnięte; 1 członkini opuściła zebranie wcześniej, quorum zachowane), WNoW z głosem doradczym, Senator UŁ Anna Lichota, przedstawiciele WRSD różnych wydziałów (10 osób) oraz Patryk Kowalski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

 1. Przywitanie obecnych przez przewodniczącego URSD UŁ Piotra Kosmowskiego.

 2. Przemówienie Prorektora ds. studenckich dr hab. Tomasza Cieślaka, prof. nadzw. UŁ:

  • podkreślenie wagi aktywnych działań URSD UŁ oraz WRSD (m.in. w Radach Wydziału i innych gremiach uczelnianych);

  • poinformowanie o braku możliwości zwiększenia liczebności przedstawicieli doktorantów w Senacie i Radach Wydziału ze względu na zapisy kwotowe w ustawach wyższego rzędu;

  • zachęcenie do dalszego rozwoju Dnia Doktoranta z szerszą ofertą w połączeniu z Balem Doktorantów.

 3. Część sprawozdawcza:

  • Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna dla doktorantów (sprawozdanie Jędrzeja Kotarskiego odczytane przez Piotra Kosmowskiego) – Sprawozdanie UKS-S_2017;

   1. wniosek Prorektora Cieślaka: przedstawienie wniosków z prac nad składaniem wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na posiedzeniu Senatu UŁ;

    1. prośba o uświadomienie doktorantów o konieczności przestrzegania przepisów (stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane ze środków publicznych) i uważne czytanie oraz wypełnianie wniosków – rekomendacja przeprowadzenia cyklu szkoleń dla doktorantów z wypełniania wniosków;

  • Uczelniana Komisja ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla doktorantów (referuje Piotr Kosmowski) – ustna informacja o bieżącym rozpatrywaniu wniosków, brak jakichkolwiek problemów;

  • Rada Biblioteczna (referuje Aleksandra Pietras):

   1. odbyły się trzy spotkania, kolejne zaplanowane na 4/12/2017

   2. spotkania są poświęcone m.in. przyjmowaniu sprawozdań z działalności Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ) i realizowanych projektów (promocja czytelnictwa wśród dzieci oraz młodzieży licealnej; realizacja szkoleń; udostępnianie pokoi do nauki; kontynuacja akcji „BUŁa do północy” w trakcie sesji egzaminacyjnych; dostępność do BUŁ w niedziele; remont gmachu BUŁ; zmiany dot. cennika opłat oraz bezpłatności dostępu do internetu w BUŁ bez konieczności posiadania konta bibliotecznego; opiniowanie zmian regulaminu kontroli zasobów bibliotecznych; zmiany mające na celu ułatwienie korzystania z zasobów z bibliotek wydziałowych innych niż wydział macierzysty);

  • Komisja ds. badań naukowych (referuje Olga Łabendowicz ): komisja nie zebrała się w rok akademickim 2016/2017;

  • Komisja Finansowa (referuje Anna Lichota):

   1. odbyły się cztery posiedzenia;

   2. zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

   3. ustalenie strategii finansowych na kolejne lata;

   4. decyzje związane z remontami budynków uczelnianych;

  • Komisja Statutowa i Organizacyjna (sprawozdanie Adriana Gajewskiego odczytane przez Piotra Kosmowskiego) – Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ:

   1. komisja obraduje nad wnioskami w kwestii zmian statutu UŁ;

   2. odbyły się dwa posiedzenia;

   3. brak podejmowanych spraw doktoranckich;

   4. zmiany w statucie oceny okresowej ;

  • Delegatka do Krajowej Reprezentacji Doktorantów 2016 (referuje Olga Łabendowicz):

   1. podkreślenie roli przedstawicielstwa UŁ na szczeblu ogólnopolskim;

   2. zdanie relacji z prac w Zespole ds. opracowania doktoranckich założeń Ustawy 2.0;

  • Senat (referuje Senator UŁ Anna Lichota) – Sprawozdanie z działalności Senatu UŁ:

  • Sąd Koleżeński (referuje Patryk Kowalski):

   1. nie wpłynęły żadne wnioski o wszczęcie postępowania;

  • Przewodniczący URSD UŁ – Piotr Kosmowski: Sprawozdanie URSD_semestr letni 2016-2017;

  • uwaga Prorektora Cieślaka: problemy związane z zawieszaniem pieniędzy przyznanych a niewykorzystanych przez wnioskodawców (np. przez koła naukowe, doktorantów itd.).

 4. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Przewodniczącego URSD UŁ z Działalności URSD UŁ za semestr letni 2016/2017 (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów):

 5. Wybór delegata na Zjazd Delegatów KRD 2017 (1-3/12/2017, Warszawa):

  • zgłoszenie kandydatów:

   1. kol. Olga Łabendowicz zgłasza kandydaturę kol. Pawła Jarosiewicza;

   2. brak innych kandydatur;

  • wybór komisji skrutacyjnej w składzie: Błażej Filanowski, Patrycja Chrzanowska, Marta Szulc;

  • w wyniku tajnego głosowania członków URSD UŁ kandydatura kol. Pawła Jarosiewicza na delegata UŁ została przyjęta – Uchwała 4_Delegat KRD grudzień 2017.

 6. Kwestia zmiany Regulaminu URSD UŁ:

  • przedstawienie założeń planowanych zmian przez Przewodniczącego URSD UŁ Piotra Kosmowskiego;

  • omówienie zagadnień problematycznych:

   1. Ewa Mikuła (Przewodnicząca WRSD z Wydziału Filologicznego) zwraca uwagę na problem związany z terminem przeprowadzenia wyborów do URSD oraz udziału doktorantów z pierwszego roku i wynikające z tego faktu potencjalnego braku uprawnień do udziału w wyborach w związku z brakiem immatrykulacji;

   2. zmiany w zakresie kompetencji Sądu Koleżeńskiego: Patryk Kowalski (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego) zwraca uwagę na brak konieczności wyróżniania funkcji Sekretarza; sugestia wyłonienia zastępc przewodniczącego i przypisanie mu kompetencji zasiadania w Komisji Wyborczej; „przewodniczący sądu powołuje sędziów w komisji – bez ingerowania URSD UŁ”;

   3. Oktawia Braniewicz: pomysł przeniesienia dobrej praktyki z komisji dyscyplinarnej: wybór sędziów alfabetycznie;

 7. II Dzień Doktoranta i II Bal Doktorantów:

  • przedstawienie założeń utworzonych podkomisji ds. realizacji zadań zw. z przygotowaniem i realizacją obydwu wydarzeń;

  • przedstawienie koordynatorów z ramienia URSD UŁ oraz zebranie zgłoszeń do zespołów:

   1. kol. Mateusz Dutkiewicz z Wydziału Zarządzania dołącza do obu zespołów.

 8. Przyjęcie wyniku wyborów uzupełniających na Wydziale Nauk Geograficznych – wybór członka Sądu Koleżeńskiego (z powodu skreślenia z listy doktorantów poprzedniego przedstawiciela wydziału w tym gremium) – Protokół:

 9. Zmiana wniosku i regulaminu dofinansowań przyznawanych przez URSD UŁ (częściowo na wniosek Prorektora Cieślaka)

  • rozszerzenie katalogu dofinansowywanych działań;

  • Zaktualizowanie druku wniosku – w celu ułatwienia rozliczeń przez sekretariaty wystawiające doktorantom delegacje w EOD;

  • zmiany przyjęte przez aklamację – Uchwała 6_Zmiana regulaminu dofinansowań z URSD;

  • planowane są kolejne zmiany (jeśli URSD UŁ pozyska większe środki finansowe na ten cel): możliwość wnioskowania o dofinansowanie dwa razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze);

 10. Zgoda na działania podejmowane przez Przewodniczącego URSD UŁ w kwestii podniesienia wysokości stypendiów doktoranckich:

 11. Sprawy finansowe:

  • Rozpatrzenie uzupełnionych wniosków o dofinansowanie:

   1. doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje o przyznanie dofinansowania w wysokości 412 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

   2. doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o przyznanie dofinansowania w wysokości 1186 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie 736 PLN (opłata konferencyjna, nocleg); dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

   3. doktorantka z Wydziału Filologicznego; wnioskuje o przyznanie dofinansowania w wysokości 1139 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w wysokości 700 PLN (dojazd); dofinansowanie przyznano w rekomendowanej kwocie większością głosów (1 głos wstrzymujący, 8 głosów „za”);

   4. doktorantka z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych wnioskuje o przyznanie dofinansowania w wysokości 400 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

   5. doktorantka z Wydziału Zarządzania wnioskuje o przyznanie dofinansowania w wysokości 1706,28 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w wysokości 700 PLN (pokrycie części opłaty konferencyjnej); dofinansowanie przyznano w rekomendowanej kwocie większością głosów (2 głosy wstrzymujące, 7 głosów „za”).

 12. Sprawy różne:

  • poszukiwanie osób chętnych do włączenia się w poszukiwanie sponsorów;

  • kolejne posiedzenie odbędzie się 6/12/2017 o godz. 18:00 w Auli 3.63 na Wydziale Prawa i Administracji; posiedzenie rozpocznie się od Zebrania Ogólnego z głosowaniem nad regulaminem;

  • zaproszenie na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 19/12/2017 o godz. 17:00 w Pałacu Biedermanna – rejestracja internetowa na wydarzenie ruszy w tym tygodniu;

  • wspieranie naukowych konferencji doktoranckich z ramienia WRSD (objęcie patronatem) przez URSD (dostarczenie materiałów konferencyjnych).

 13. Inne informacje:

  • informacja od Prorektora Cieślaka: zmiana Rzecznika Prasowego UŁ.

 14. Zamknięcie obrad.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ