Zebranie Ogólne

6/12/2017

aula 3.63, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź

I termin (godz. 18:00): brak quorum – mniej niż 50osób, ogłoszenie przez przewodniczącego URSD UŁ, że Zebranie rozpocznie się w drugim terminie (o 18:15)

II termin (godz. 18:15): obecnych ok. 34 doktorantów (liczba zmienna z racji na spóźnienia i wyjścia przed końcem oraz niewpisanie się na listę przez wszystkich obecnych).

 1. Wybór Sekretarza Zebrania Ogólnego: mgr Olga Łabendowicz, większością głosów (33 głosy „za”, 1 wstrzymujący”).

 2. Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UŁ (wprowadzenie do planowanych zmian: Przewodniczący URSD UŁ, mgr Piotr Kosmowski oraz dyskusja zebranymi doktorantami), poniżej zapisano ważniejsze przedstawione nowości i zmiany:

  1. Paragraf 1: wprowadzenie słownika z uszczegółowieniem stosowanych pojęć i skrótów;

  2. Paragraf 4: przesunięcie kadencji Sądu Koleżeńskiego;

  3. Paragraf 6: likwidacja ogłoszenia o wyborach na tablicach wydziałowych – anachronizm, wprowadzenie informowania zdalnego (mailowego);

  4. Paragraf 7: uszczegółowienie: 90 dni nieobecności nie obejmuje okresu wakacyjnego; zmiany w sposobie odwołania członka URSD;

  5. Paragraf 8: skrócenie kadencji WRSD by kolejne kadencje przechodziły płynnie;

  6. Paragraf 9: usystematyzowanie definicji Zarządu;

  7. Paragraf 11: dodanie zapisu o możliwości uczestnictwa w Posiedzeniach URSD UŁ: Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz przedstawicieli w Radzie Bibliotecznej z głosem doradczym;

  8. Paragrafy 17: Sprawowanie funkcji Komisji Wyborczej przez SKD;

  9. Paragraf 19: dodanie: UKS-S dla doktorantów jako możliwego wnioskodawcy wszczęcia postępowania przeciwko doktorantowi;

  10. Paragraf 29 ust. 3 (uwaga z sali): brakuje odniesienia o zastosowaniu analogicznego zapisu co w paragrafie 7. Ust. 2;

  11. Paragraf 30: nowa procedura wyboru do Kolegium Elektorów, Senatu i Rady Bibliotecznej (w siedzibie URSD UŁ i z urną wyborczą), możliwość skrócenia kadencji: dodanie kwestii absencji na posiedzeniach (automatyczne wygaszanie mandatu);

    1. głosy z sali o wydłużenie terminu nieobecności dającej możliwość wygaszenia mandatu;

    2. Anna Lichota: zwrócenie uwagi na fakt, iż procedura usprawiedliwiania nieobecności może okazać się problematyczna;

    3. Paweł Jarosiewicz: sugestia zrezygnowania z wdrożenia propozycji obowiązkowej obecności Senatora i Rady Bibliotecznej;

    4. Przewodniczący: dodać ust. 14 w paragrafie 30: „Wygaszanie mandatu, o których mowa w § 30 ust. 13 pkt. 4-7 następuje poprzez prawomocny wyrok SKD, które rozpatruje sprawę na wniosek Przewodniczącego URSD UŁ lub jednego z jego zastępców”;

   1. Paragraf 31: uszczegółowienie terminów:

    1. Uwagi z sali – wyjaśnienie specyfiki nieuczestniczenia w Radach Wydziałów;

    2. Przewodniczący dodać zapis podobnie jak w paragrafie 30 „Wygaszanie mandatu, o których mowa w § 31 ust. 9 pkt. 5-6 następuje poprzez prawomocny wyrok SKD, które rozpatruje sprawę na wniosek jednej z wymienionych osób: Przewodniczącego danego WRSD, jednego z jego zastępców, Przewodniczącego URSD UŁ lub jednego z jego zastępców”

    3. Paragraf 32 (uwaga z sali): ust. 5 konieczność dokonania zmiany: WRSD a nie Rada Wydziału;

   2. Paragraf 33: skrócenie i zmiany w quorum: 10% wszystkich doktorantów oraz zmiana nazwy: Sądu Koleżeńskiego na SKD;

    1. (wniosek z sali): dodać ustęp o możliwości zebrań ogólnych na wydziałach i stosowaniu tych samych zasad w ich zwoływaniu;

 3. Do nowego regulaminu wpłynęły również uwagi drogą elektroniczną, wszystkie one zostały omówione w trakcie Zebrania Ogólnego.

 4. Załącznik 11a:

  1. Wprowadzenie do planowanych zmian: Przewodniczący URSD UŁ, mgr Piotr Kosmowski oraz dyskusja zebranymi doktorantami:

   1. pozostanie przy jednej stawce pomimo do czasu pojawienia się możliwości wprowadzenia różnych progów dla poszczególnych wydziałów;

   2. doktorantka: postęp pracy doktorskiej (zwrócenie uwagi na istniejące niejasności w zapisie i prośba o ich doprecyzowanie);

    1. Jędrzej Kotarski: nie ma takiej możliwości;

    2. Oktawia Braniewicz: na WPiA, przy zawyżeniu postępu na pierwszym roku, w pewnym momencie naliczenie 100% wyklucza np. możliwość uzyskania przedłużenia studiów doktoranckich;

    3. doktorantka: wniosek o doprecyzowanie istniejącego zapisu: procent całościowy (aby promotorzy nie mieli wątpliwości)

    4. Paweł Jarosiewicz: ograniczenie punktów za postęp w pracy (planowany) ma zniwelować znaczenie relacji personalnych w ocenie promotora; +

    5. Piotr Kosmowski: różnice w specyfice poszczególnych wydziałów uniemożliwiają wprowadzenie ogólnych progów realizacji postępu pracy obowiązujących w załączników dla wszystkich; ponad 300 wniosków do rozpatrzenia uniemożliwia indywidualne rozpatrywanie realizacji postępu;

    6. doktorant: w ustawie widnieje zapis o wykazaniu postępu pracy (bez precyzowania procentowo): propozycja zmiany na „wykazanie postępu w pracy” bez kwantyfikowania ile to procent/punktów;

    7. Paweł Jarosiewicz: postęp musi być wykazany; propozycja zredukowania liczby punktów w kategorii do 20 punktów;

    8. doktorantka: brak zgody na ograniczenie liczby punktów, gdyż celem studiów doktoranckich jest napisanie rozprawy, a nie udział w konferencjach i publikacja artykułów;

    9. doktorantka: punktowanie innych działalności oraz postępu w pracy ma sens, bo stypendium jest wyrazem uznania dla najlepszych doktorantów – wciąż są problemy z wypełnianiem tego punktu (zmniejszenie puli punktów nie zlikwiduje problemu);

    10. Oktawia Braniewicz: tylko promotor ma kompetencje by ocenić postęp w pracy;

    11. Podsumowanie kwestii – Piotr Kosmowski: głosy są podzielone (ograniczenie punktacji, wprowadzenie „jest postęp”/”nie ma”, pozostawienie zapisu bez zmian);

   3. doktorantka: zwrócenie uwagi na znaczną rozbieżność w punktacji za rozdziały i monografię (trzy rozdziały w j. polskim; ale 5 rozdziałów w j. Obcym);

    1. Jędrzej Kotarski: zgadza się, istnieje duża asymetria punktacji między j. polskim a obcym;

    2. Paweł Jarosiewicz: propozycja zmian proporcji inspirowana propozycją Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (podział na samodzielną publikację książki/artykuły);

    3. Piotr Kosmowski: propozycja wprowadzenia podziału proporcjonalnego do listy ministerialnej (liczba punktów w oparciu o punktację z listy ministerialnej podzielona przez 10);

    4. Anna Lichota: zwrócenie uwagi na fakt, iż ocena wniosków jest ogólna, ale podlega ocenie w ramach danego wydziału (osobne pule wydziałowe);

    5. Oktawia Braniewicz: propozycja usunięcia z wniosku punktów za publikacje nierecenzowane; podkreślenie, że zmiany proponowane przez BiOŚ w tym zakresie mają sens;

    6. Radosław Gajewski: popiera wniosek o usunięcia z wniosku punktów za publikacje nierecenzowane;

   4. Piotr Kosmowski: deklaruje uważne przyjrzenie się wnioskom doktorantów z Zebrania Ogólnego i podjęcie dalszych prac nad planowanymi zmianami.

    1. doktorantka: sugestia prowadzenia dalszych konsultacji – także wewnątrz WRSD; kieruje także do URSD UŁ prośbę o podesłanie propozycji z BiOŚ wszystkim przedstawicielom WRSD do wglądu;

 5. Na zakończenie Zebrania Ogólnego, Przewodniczący URSD UŁ Piotr Kosmowski informuje o zawiązaniu się w URSD UŁ dwóch grup roboczych ds. organizacji Balu Doktorantów i Dnia Doktoranta. Prośba o przekazanie informacji o ich istnieniu i naborze do prac w poszczególnych zespołach.

 6. Głosowanie URSD UŁ nad Nowym Regulaminem przewidziane jest na styczeń 2018 r.

 7. Zamknięcie obrad.