XVII Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 19.12.2017 godz. 17:00-18:30
(Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3, Łódź)

Lista obecnych:14 osób, WNoW i WSMiP z głosem doradczym, oraz Senator UŁ Anna Lichota

  1. W odpowiedzi na problematyczne sytuacje, jakie spotkały doktorantów UŁ w ostatnim czasie, Przewodniczący URSD UŁ podjął decyzję o zwołaniu XVII Posiedzenia, z zachowaniem §11 Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ:

    • Pod głosowanie poddano propozycję zmiany §22 ust. 1, lit. d Regulaminu Studiów Doktoranckich. (wniosek przyjęty przez aklamację) – Uchwała 7_Regulamin SD zmiana_1.

    • Przewodniczący przedstawił również propozycję dodania ust. 6 w §25 Regulaminu Studiów Doktoranckich (wniosek przyjęty przez aklamację) – Uchwała 8_Regulamin SD zmiana_2;

  2. Zamknięcie obrad.

  3. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczy Przewodniczący URSD UŁ Piotr Kosmowski.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ