XVIII Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 30.01.2018 godz. 18:00-21:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 14 osób (zmienne w trakcie posiedzenia, przez cały czas zachowane quorum) oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Rozstrzygnięcie konkursu związanego z świątecznym zdjęciem pamiątkowym:

  • pakiety promocyjne otrzymują: Aneta Kosińska, Magdalena Dąbkowska, Katarzyna Leśniewska-Napierała,

  • notes URSD UŁ – pozostałe osoby: Justyna Nykiel-Szymańska, Paulina Rybińska.

 2. Sprawozdanie Przewodniczącego URSD UŁ Piotra Kosmowskiego z realizacji Budżetu URSD UŁ do końca 2017 r.:

  • wota założona na dofinansowania wyjazdów została przyzna przez URSD UŁ w całości,

  • pozostałe zakupy zrealizowano taniej niż zakładał budżet.

 3. Zatwierdzenie protokołów wyborczych:

 4. Zatwierdzenie nowego cennika opłat miesięcznych i warunkowych za zamieszkanie w Domach Studenckich, który ma wejść w życie od października 2018 r. (przyjęte większością głosów; 10 głosów „za”, 3 wstrzymujące) – Uchwała 6 – Nowy Cennik DS.

 5. Przyjęcie nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ (przez aklamację) – Uchwała 7 – Regulamin Samorządu Doktorantów UŁ.

 6. Oferta sponsorska współpracy z URSD UŁ (prezentuje Paweł Jarosiewicz):

  • przedstawienie założeń oferty i proponowanych pakietów;

  • dyskusja (sugestie odnoszące się do oferty ze strony URSD oraz sugestia zmiany nazw pakietów na związane ze stopniami awansu akademickiego).

 7. Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim:

  • postulowanie przestrzegania przez kierowników studiów zapisu wynikającego z §22 pkt. 1 podpunkt c. ustęp 2.: „plany obciążeń dydaktycznych w danej jednostce na kolejny rok akademicki przedstawiane są kierownikowi studiów doktoranckich przez kierownika katedry/zakładu do końca września roku poprzedzającego rok akademicki, którego plany dotyczą, poza sytuacja przydzielenia prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć w formie zastępstwa, w związku z nieplanowana nieobecnością pracownika”;

  • wniosek o wpisanie do Regulaminu Studiów Doktoranckich UŁ zapisu o maksimum 1. godziny zegarowej konsultacji tygodniowo w semestrze, w którym doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne (konsultacje w większym wymiarze godzin są możliwe, lecz nie obowiązkowe), zaś w przypadku braku prowadzenia zajęć dydaktycznych, o dobrowolnym wyznaczaniu konsultacji (przyjęty przez aklamację) – Uchwała 8 – Wniosek o zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich UŁ.

 8. II Dzień Doktoranta i II Bal Doktorantów:

  • sprawozdanie z postępów prac (referują Piotr Kosmowski i Oktawia Braniewicz);

  • planowane rozpoczęcie rejestracji na Bal Doktorantów w turach (więcej informacji wkrótce);

  • zatwierdzenie opłacenia zaliczki dla Wodzireja w kwocie 1 000 zł ze środków pozostałych z budżetu URSD UŁ na koncie Fundacji UŁ oraz wyrażenie zgody na zwrot 86,52 PLN za przejazd członków URSD do potencjalnej lokalizacji Balu (obydwa wnioski przyjęte większością głosów; 13 głosów „za”, 1 wstrzymujący) – Uchwała 9 – Wydatki na przygotowanie Balu Doktorantów 2018.

  • sprawozdanie ze spotkania w Biurze Promocji UŁ w sprawie organizacji Dnia Doktoranta 2018 i promocji wydarzenia. W planach są m.in.:

   1. dodatek do „Gazety Wyborczej” oraz informacja o wydarzeniu na serwisach internetowych;

   2. opracowanie filmików promujących działalność URSD UŁ oraz Dzień Doktoranta 2018;

   3. kolejny cykl szkoleń/warsztatów (planowana współpraca z: Krajową Reprezentacją Doktorantów; Regionalnym Punktem Kontaktowym; Narodowym Centrum Nauki; Narodową Agencją Wymiany Akademickiej; Wojewódzkim Urzędem Pracy; Biurem Karier UŁ; m.in. warsztaty w zakresie przemówień publicznych i emisji głosu; start-upów);

   4. rejestracja na szkolenia (planowany początek: marzec 2018);

   5. pokój zagadek przy współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego;

   6. konkursy (na filmik z życia doktoranta; mem z życia doktoranta)

   7. turniej gry w kręgle (planowana pre-rejestracja oraz przeprowadzenie rejestracji właściwej w turach).

 9. Sprawy finansowe:

  • rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD UŁ:

   1. doktorantka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję we Wrocławiu w dn. 30.11.2017; wniosek odrzucony większością głosów w związku ze złożeniem po terminie konferencji (10 głosów „za”; 1 wstrzymujący);

   2. doktorantka z Wydziału Prawa i Administracji wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Toruniu w dn. 22-23.03.2018 w kwocie 200 PLN (opłata konferencyjna oraz nocleg); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie pełnej kwoty; dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie (przez aklamację);

   3. doktorantka z Wydziału Geografii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Wiedniu w dn. 8-13.04.2018 w kwocie 2092,60 PLN (opłata konferencyjna: 345 EUR; nocleg: 400 PLN; dojazd: 58 EUR); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w wysokości opłaty konferencyjnej; dofinansowanie przyznane przez aklamację w kwocie rekomendowanej przez komisję;

   4. doktorant z Wydziału Filozoficzno-Historycznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję we Wrocławiu w dn. 21.05.2018 w kwocie 700 PLN (koszt przelotu z Tel Aviv, gdzie obecnie przebywa na stypendium); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujące).

 10. Sprawy różne:

  • w planach: podpisanie listu intencyjnego dot. podjęcia współpracy z innymi łódzkimi uczelniami prowadzącymi programy doktorskie;

  • zatwierdzenie wniosków o patronat URSD UŁ – Uchwała 10 – Patronat URSD UŁ:

   1. Wydział Prawa i Administracji wnioskuje o objęcie patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona praw i wolności jednostki w Polsce na tle standardu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” (przyjęty większością głosów; 10 głosów „za”, 1 wstrzymujący);

   2. wniosek o objęcie patronatem konferencji BioOpen 2018 (przyjęty przez aklamację, z zastrzeżeniem doprecyzowania szczegółów, co do niezbędnych materiałów promocyjnych);

   3. wniosek o objęcie patronatem konkursu Three Minute Thesis® (przyjęty przez aklamację, z zastrzeżeniem doprecyzowania warunków patronatu).

 11. Wolne wnioski:

  • zgłoszenie problemów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska: doktorantom narzucany jest obowiązek realizowania dydaktyki w wymiarze 90 h rocznie na podstawie wewnętrznych regulacji, pomimo ogólnie obowiązujących ram 10-90 h dydaktyki na każdy rok; URSD UŁ zobowiązuje się zwrócić z tą sprawą do Rzecznika Praw Doktorantów przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz zapytanie o zgodność owych praktyk z przepisami Radców Prawnych UŁ.

 12. Termin kolejnego posiedzenia zostanie ustalony przez Przewodniczącego.

Protokół sporządziła

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ