Protokół z XIX Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 21.02.2018 godz. 18:00-21:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 9 osób oraz trzy osoby z głosem doradczym (doktorantka WNoW, doktorantka WSMiP i Senator UŁ z ramienia doktorantów); quorum osiągnięte i zachowane

 1. Przedstawiono problem naliczania podatku dochodowego od staży zagranicznych realizowanych w ramach grantów przyznawanych w ramach konkursu NCN Etiuda. Problem referował doktorant Wydziału Filologicznego. Problem przedyskutowano na posiedzeniu .

 2. Realizacja spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

  • Otrzymano opinię Rzecznika Praw Doktorantów przy KRD w sprawie praktyk dydaktycznych na WBiOŚ. Zgodnie z opinią rzecznika regulamin wewnętrzny WBiOŚ w zakresie praktyk dydaktycznych doktorantów jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

  • Uchwalony na poprzednim posiedzeniu URSD Regulamin Samorządu, zgodnie z opinią radców prawnych UŁ, jest zgodny z przepisami wyższego rzędu. Swoje uwagi przedstawili pracownicy Biura Rektora. Ze względu na rozbieżności między opinią radców prawnych i pracowników Biura Rektora o opinię i pomoc poproszono pracownika WPiA, prof. K. Składowskiego, który na spotkaniu z przedstawicielami URSD przedyskutował projekt regulaminu.

 3. Członek URDS, kol. Anna Szymczak, przedstawiła sprawozdanie ze zjazdu KRD w Białymstoku. W czasie posiedzenia KRD podjęto problem statusu doktorantów w ramach nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, umiędzynarodowienia, systemu stypendialnego i aktywizacji doktorantów. W czasie zjazdu padła propozycja organizacji zjazdu KRD w Łodzi w październiku 2018 roku. Ze względu na fakt, że ewentualny zjazd miałby miejsce w kolejnej kadencji URSD odstąpiono od podejmowania jakichkolwiek decyzji w tym zakresie.

 4. Poddano głosowaniu wniosek w sprawie uchwały o zmianie w Regulaminie Dofinansowań Wyjazdów NaukowychUchwała 1_Zmiana regulaminu dofinansowań. Głosowało 9 osób, za przyjęciem głosowało 9 osób, brak głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

 5. W wyniku głosowania przyjęto protokoły wyborcze z wyborów uzupełniających do Sądu Koleżeńskiego na WF – Uchwała 2 _Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego_Wydział Filologiczny. Głosowało 9 osób, za przyjęciem głosowało 9 osób, brak głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

 6. Przedyskutowano i podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Nagród dla doktorantów – Uchwała 3_Nowy regulamin nagród dla doktorantów. Głosowało 9 osób, za przyjęciem głosowało 9 osób, brak głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

 7. Przedyskutowano zmiany w Załączniku 11a do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ. Przedstawiono uwagi przewodniczącego URSD, WRSD WBiOŚ oraz WTSD WZ. Dokończenie ustaleń i przyjęcie uchwały zostało przeniesione na kolejne posiedzenie.

 8. Dofinansowania:

  • doktorantka WNoW, wnioskuje o 150 PLN (opłata konferencyjna). Wniosek skierowano do uzupełnienia ze względu na brak decyzji dziekana wydziału w sprawie dofinansowania;

  • doktorant WNG, wnioskuje o 1090 PLN (600 PLN opłata; 240 PLN nocleg; 250 PLN dojazd). Wniosek skierowano do uzupełnienia ze względu na brak potwierdzenia udziału w konferencji od organizatorów;

  • doktorantka WF, wnioskuje o 507,90 PLN (260 PLN opłata konferencyjna; 180 PLN nocleg; 67,90 PLN dojazd). Wniosek skierowano do uzupełnienia ze względu na brak potwierdzenia udziału w konferencji od organizatorów;

  • doktorantka WF, wnioskuje o 507,90 PLN (260 PLN opłata konferencyjna; 180 PLN nocleg; 67,90 PLN dojazd) . Wniosek skierowano do uzupełnienia ze względu na brak potwierdzenia udziału w konferencji od organizatorów;

  • doktorantka WCh, wnioskuje o 450 PLN (400 PLN opłata konferencyjna, 50 PLN dojazd). Wniosek poprawny pod względem formalnym. Komisja wnioskuje przyznanie dofinansowania we wnioskowanej kwocie. Dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie (przez aklamację).

 9. Sprawy różne:

 10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół sporządził
Michał Zaremba
Zastępca Przewodniczącego URSD UŁ