Sprawozdanie z XXIX Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018
z dn. 28.11.2018 godz. 18:00-29:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

 Na posiedzeniu były obecne 9 osób wybranych na kolejną kadencję. Przez całe posiedzenie były one zachęcane do zabierania głosu

1. Powitanie zebranych przez Przewodniczącego. Przedstawienie się obecnych na sali członków URSD UŁ kadencji 2018-2020.

2. Sprawozdanie Przewodniczącego z sytuacji wyborczej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

3. Wprowadzenie Przewodniczącego dla członków rady w następnej kadencji. Omówiony został sposobu działania rady, najważniejsze zapisy regulaminu, kwestie budżetowe.

4. Anna Szymczak – delegatka URSD UŁ na poprzednie posiedzenia KRD – omówiła wyzwań dla nowej kadencji wobec zmian w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Wybór komisji skrutacyjnych do głosowań tajnych – Uchwała URSD UŁ 1/11/2018.

a) do głosowania 1wybrano jednomyślnie (9 osób głosujących) komisję w składzie: Michał Zaremba, Damian Prusinowski, Anna Lichota.
b) do głosowań 2, 3 i 4 wybrano jednomyślnie (9 osób głosujących) komisję w składzie: Michał Zaremba, Damian Prusinowski, Adrian Gajewski.

6. Głosowanie (1) w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów – 12 miejsc.

a) Kandydaci:

• Bekier Adrian (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
• Burbo Jan (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)
• Filanowski Błażej (Wydział Filologiczny)
• Fronczak Paulina (Wydział Filozoficzno-Historyczny)
• Gajewski Adrian (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
• Gerałt Bartłomiej (Wydział Prawa i Administracji)
• Grabarczyk Katarzyna (Wydział Prawa i Administracji)
• Kowalik Katarzyna (Wydział Filologiczny)
• Kotarski Jędrzej (Wydział Filozoficzno-Historyczny)
• Maciocha Joanna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
• Skalski Bartosz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
• Sobczyk-Kubiak Aleksandra (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

b) Wybrani i wybrane zostali: (jednogłośnie 9 głosów za, 9 osób głosujących) Grabarczyk Katarzyna, Frontczak Paulina, Greałt Bartłomiej, Kotarski Jędrzej, Filanowski Błażej, Burbo Jan, Sobczyk-Kubiak Aleksandra, Bekier Adrian, Gajewski Adrian, Kowalik Katarzyna, Maciocha Joanna oraz (8 za, 9 osób głosujących) Skalski Bartosz – Uchwała URSD UŁ 2/11/2018.

7. Głosowanie (2) w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów – 6 miejsc.

a) Kandydaci:

• Grzyś Patrycja (Wydział Nauk Geograficznych)
• Kępa Katarzyna (Wydział Zarządzania)
• Lichota Anna (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
• Olszewska Marta (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) – zgłoszenie na podstawie rozmowy telefonicznej, która odbyła się w trybie głośnomówiącym na posiedzeniu
• Podsiadły Kamil (Wydział Zarządzania)
• Szymczak Anna (Wydział Zarządzania)

b) Wybrany i wybrane zostali: Kępę Katarzynę, Lichotę Anna, Olszewską Martę, Patrycje Grzyś, Podsiadły Kamila , Szymczak Annę wybrano jednogłośnie (9 osób głosujących) – Uchwała URSD UŁ 3/11/2018.

8. Głosowanie (3) w sprawie wyboru delegata na XV Zwyczajny Zjazd Delegatów KRD – 1 miejsce.

a) Kandydaci:

• Burbo Jan
• Szymczak Anna

b) Na delegatkę na wybory KRD wybrano Szymczak Annę, (8 głosów za Anną Szymczak, Jan Burbo otrzymał 1 głos, 9 osób głosujących) – Uchwała URSD UŁ 4/11/2018.

9. Głosowanie (4) w sprawie wyboru obserwatora na XV Zwyczajny Zjazd Delegatów KRD – maksymalnie 2 osoby.

a) Kandydaci:

• Burbo Jan

b) Na obserwatora na XV Zwyczajny Zjazd Delegatów KRD wybrano jednogłośnie (9 osób głosujących) Jana Burbo – Uchwała URSD UŁ 5/11/2018.

10. Przewodniczący poprosił o zgłoszenia do zespołu przygotowującego spotkanie świąteczne – wybór osób do zorganizowania spotkania.

a) Rada jednogłośnie (9 osób głosujących) poprała w jawnym głosowaniu powołanie zespołu złożonego z osób wybranych na nową kadencję z dwoma koordynatorami (Podsiadły Kamil i Sobczyk-Kubiak Aleksandra) – Uchwała URSD UŁ 6/11/2018.

11. Wolne wnioski

Wolny wniosek złożył Jędrzej Kotarski, dotyczący zaopiniowania jego wniosku skierowanego do Prorektora ds. studenckich o dofinansowanie wyjazdu badawczego – URSD UŁ poparła wniosek (8 za, 1 wstrzymujący) w jawnym głosowaniu – Uchwała URSD UŁ 7/11/2018 .

12. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie sporządził

Błażej Filanowski

Sekretarz URSD UŁ