(Sala Senatu UŁ, ul. Narutowicza 68, Łódź)

Lista obecności: dr. hab. Tomasz Cieślak (Prorektor UŁ ds. studenckich), Piotr Kosmowski (przewodniczący URSD UŁ), Anna Lichota (Senator UŁ), Patryk Kowalski (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Doktorantów), członkinie Sądu Koleżeńskiego Doktorantów: Dorota Brzozowicz i Aleksandra Góralczyk-Bińkowska, Aleksandra Pietras (Rada Biblioteczna), członkowie poprzedniej kadencji URSD; Jędrzej Kotarski (wiceprzewodniczący), Michał Zaremba (wiceprzewodniczący), Olga Łabendowicz, Anna Szymczak, Piotr Jarosiewicz, Adrian Gajewski oraz 14 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ.

 1. Zebranie otworzył Piotr Kosmowski – przewodniczący URSD UŁ w kadencji 2016-2018 – który przypomniał zapisy Regulaminu Samorządu Doktoranckiego UŁ odnoszące się do dzisiejszego posiedzenia oraz przedstawił jego plan. Przewodniczący URSD UŁ zaproponował uchwałę aby do czasu wyboru nowego sekretarza URSD UŁ posiedzenie protokołował obecny sekretarz URSD UŁ Błażej Filanowski. W sprawie tej głosowało 14 osób, wniosek poparło 13, 1 osoba wstrzymał się od głosu – Uchwała URSD UŁ 1/12/2018.
 2. Następnie przewodniczący URSD UŁ poprosił o zabranie głosu JM Prorektora ds. studenckich dr hab. Tomasza Cieślaka, prof. UŁ. Prorektor podkreślił, że płynna zmiana na stanowiskach to ogromna wartość demokracji. Wyraził uznanie dla pracy poprzedniej kadencji samorządu. Podkreślił, że poprzednia URSD UŁ miała jasno sprecyzowane oczekiwania. W drugiej kolejności rektor powiedział o nowej ustawie i związanych z nią dodatkowych obowiązkach jakie czekają członków URSD UŁ w kadencji 2018-2020. Prorektor zaznaczył, że ważnym zadaniem nowego samorządu będzie realne współtworzenie reguł funkcjonowania szkół doktorskich.
 3. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Wyborczej Patryk Kowalski.
  a. Podsumował wybory do URSD UŁ i WRSD UŁ w 2018 roku. Przewodniczący stwierdził, że proces wyborczy został zakończony pomyślnie.
  b. Następnie odbyło się wręczenie członkom nowej Rady zaświadczeń o wyborze do URSD UŁ na kadencję 2018-2020. Zaświadczenia wręczał JM Prorektor w towarzystwie Przewodniczącego URSD UŁ oraz członków i członkiń Komisji Wyborczej.
 4. Następnie przedstawiono sprawozdania przewodniczących komisji oraz przedstawicieli doktorantów:
  a. Anna Lichota przedstawiła sprawozdanie związane z pełnieniem funkcji Senatora UŁ z ramienia doktorantów oraz jej udziału w Komisji Ekonomicznej. Senator zaznaczyła, że na posiedzeniach Senatu obradowano w sprawie doktorantów m.in. w kontekście nowej ustawy regulującej zasady funkcjonowania szkół wyższych. Przyjmowano także uchwały dotyczące prowadzonych studiów doktoranckich, spraw regulaminowych oraz ankiet oceniających studia doktoranckie.
  b. Anna Szymczak przestawiła sprawozdanie ze zjazdu KRD na którym pełniła funkcję delegata UŁ. Wystąpienie delegatki uzupełnił obserwator z ramienia UŁ na Zjazd Delegatów KRD – Jan Burbo. Anna Szymczak na ostatnim zjeździe została wybrana do nowych władz KRD a Jan Burbo do nowej Komisji Rewizyjnej – o czym przypomniał Przewodniczący URSD. Delegatka zreferowała sprawozdanie poprzedniego zarządu, sprawozdała jak przebiegł proces wyborczy oraz wspomniała o ważniejszych punktach w dyskusji o nowym statucie KRD. Przybliżyła, też pomysł propozycji organizacji spotkania KRD w Łodzi.
  Obserwator uzupełnił wypowiedź delegatki odwołując się do ważnych jego zdaniem punktów w debacie na temat statutu.
  c. Paweł Jarosiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Uniwersyteckiej Komisji Stypendialno-Socjalnej w której pełnił funkcję przewodniczącego. Komisja obradowała w listopadzie 2018 roku. Przewodniczący komisji ocenił dobrze uchwalony w poprzednim roku nowy system punktujący osiągnięcia. Wśród problemów z jakim się napotkał wymienił m.in. braki formalne we wnioskach, niedostateczną jakości załączników. Przewodniczący komisji zauważył również niską aktywność doktorantów w sprawach stypendialnych na niektórych wydziałach.
  d. Aleksandra Pietras sprawozdała działania Rady Bibliotecznej w której reprezentuje doktorantów. Członkini Rady Bibliotecznej omówiła wybrane punkty ze sprawozdania Komisji Bibliotecznej i wymieniła najważniejsze osiągniecia biblioteki w minionym roku.
  e. Adrian Gajewski sprawozdał z pracy Uniwersyteckiej Komisji ds. Miejsc w Domach Studenckich w której pełnił funkcję przewodniczącego oraz z udziału (w charakterze członka) w Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ. Przewodniczący komisji podsumował sposób rozpatrywania wniosków przez komisję ds. Domów Studenckich i podał ilości pozostałych w nich miejsc na koniec biedzącego roku. W komisji Statutowej do tej pory, żaden z wniosków rozpatrywanych nie dotyczył bezpośrednio doktorantów – oświadczył Gajewski.
  f. Piotr Kosmowski sprawozdał z udziału w Komisji ds. Studiów Doktoranckich – przewodniczący URSD UŁ przedstawił stan wydatków URSD UŁ i ich sposób wydatkowania. Podkreślił, że środki w tym roku były większe niż w latach ubiegłych. Wypowiedź Przewodniczącego uzupełnił Prorektor, który powiedział o potrzebie odpowiedzialnego podejścia do otrzymanych dotacji, podkreślając, że wiele z wniosków oczekuje wciąż na rozliczenie. Informacja o rezygnacji z dotacji, pozwala zagospodarować te środki i przeznaczyć na wsparcie kolejnych działań doktorantów.
 5. Następnie Przewodniczący wprowadził nowo wybranych członków w sposób funkcjonowania URSD UŁ.
 6. Przeprowadzono Wybory do Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych nr 1, 2, 3, 4, 5.
  Do komisji Przewodniczący zaproponował członków Komisji Wyborczej aby nie blokować możliwości udziału w wyborach nowym członkom rady.
  a) Zebranie kandydatur: Patryk Kowalski, Dorota Brzozowska, Aleksandra Góralczyk-Bińkowska.
  b) Skład komisji wybrano jednomyślnie (14 głosów oddanych) komisję w składzie: Patryk Kowalski, Dorota Brzozowska, Aleksandra Góralczyk-Bińkowska.
  Po zakończeniu głos zabrał Kamil Podsiadły z pytaniem o możliwości włączenia studentów Szkół Doktoranckich w skład URSD UŁ w momencie zaprzysiężenia pierwszego ich roku. Na pytanie to odpowiedziała Anna Szymczak (KRD) wspominając o dwóch rozważanych rozwiązaniach tego problemu – nowych wyborach w 2019 roku lub wyborach uzupełniających powiększających proporcjonalnie członków rady o studentów Szkół Doktoranckich.
  Następnie przystąpiono do głosowań:
 7. Wybory (nr 1) na nowego Przewodniczącego URSD UŁ w kadencji 2018-2020.
  a. Zgłoszone kandydatury: Adrian Bekier.
  b. Autoprezentacja kandydata na forum.
  c. W wyniku głosowania wybrany na Przewodniczącego URSD UŁ w kadencji 2018-2020 został Adrian Bekier. Oddano 13 głosów, 11 za Adrianem Bekierem, 1 przeciw i 1 nieważny – Uchwała URSD UŁ 2/12/2018.
 8. Przekazanie prowadzenia I Posiedzenia URSD UŁ kadencji 2018-2020 Przewodniczącemu Adrianowi Bekierowi.
 9. Wybory (nr 2) pierwszego zastępcy Przewodniczącego URSD UŁ w kadencji 2018-2020.
  a. Zgłoszone kandydatury: Bartosz Skalski, Błażej Filanowski.
  b. Autoprezentacja kandydatów na forum.
  c. W wyniku głosowania wybrany na pierwszego zastępcę przewodniczącego URSD UŁ w kadencji 2018-2020 został Błażej Filanowski. Oddano 13 głosów, Błażej Filanowski otrzymał głosów 10, Bartosz Skalski otrzymał głosów 3 – Uchwała URSD UŁ 3/12/2018.
  d. Błażej Filanowski (Sekretarz kadencji 2016-2018) złożył wolny wniosek o przeniesieniwyborów na funkcję sekretarza URSD UŁ kadencji 2018-2020 aby kontynowanie protokołowania posiedzenia mogła przejąć inna osoba. Przewodniczący URSD UŁ przychylił się do wniosku.
 10. Wybory (nr 3) na Sekretarza URSD UŁ w kadencji 2018-2020.
  a. Zgłoszone kandydatury: Kamil Podsiadły.
  b. W wyniku głosowania wybrany na Sekretarza URSD UŁ w kadencji 2018-2020 został Kamil Podsiadły. Oddano 11 głosów ważnych, 11 głosów otrzymał Kamil Podsiadły – Uchwała URSD UŁ 4/12/2018.
 11. Wybory (nr 4) drugiego zastępcy Przewodniczącego URSD UŁ na kadencję 2018-2020.
  a. Zgłoszone kandydatury: Bartosz Skalski, Magdalena Szmytke.
  b. W wyniku pierwszego głosowania nie wybrano drugiego zastępcy Przewodniczącego oddano 10 głosów, 5 głosów otrzymał Bartosz Skalski, 5 głosów Magdalena Szmytke. Przewodniczący ponowił głosowanie. W drugim głosowaniu wybrana na Drugiego Zastępcę Przewodniczącego została Magdalena Szmytke. Oddano 10 głosów, 6 głosów za Magdaleną Szmytke, 4 głosy otrzymał Bartosz Skalski – Uchwała URSD UŁ 5/12/2018.
 12. Uchwała w sprawie kompetencji zastępców przewodniczącego i sekretarza URSD UŁ. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o charakterze tymczasowym (do następnego posiedzenia) bazujący na poprzednim podziale obowiązków. Uchwałę przyjęto jednomyślnie (oddano 9 głosów) – Uchwała URSD UŁ 6/12/2018.
 13. Informacja o Zarządzeniu Przewodniczącego o ogłoszeniu Wyborów do Sądu Koleżeńskiego Doktorantów.
 14. Wybory (nr 5) na delegata UŁ na Zjazdu KRD zwołanego w trybie nadzwyczajnym na dzień 28.12.2018 r. w Warszawie w godzinach 10-18:30.
  a. Zgłoszone kandydatury: Jan Burbo.
  b. W wyniku głosowania na delegata do KRD wybrano Jana Burbo. Oddano 9 głosów, 9 za Janem Burbo – Uchwała URSD UŁ 7/12/2018.
 15. Zatwierdzenie korekty Planu Funduszu Pomocy Materialnej na 2018 r.
  Uchwałę przyjęto jednomyślnie (oddano 10 głosów) – Uchwała URSD UŁ 8/12/2018.
 16. Dofinansowania
  a. Wniosek doktorantki z WNoW na udział w konferencji w Krakowie w dn. 15.12.2018 r. o 767 zł dofinansowania (opłata konferencyjna 298+149 PLN , dojazd 150 zł, nocleg 170 zł).
  Z powodu braku kworum pozostali członkowie wyrazili opinię dla Prorektora o poparciu opłaty konferencyjnej w wysokości 447 zł.
 17. Informacja o spotkaniu świątecznym doktorantów. Przewodniczący zaprosił na nie członków URSD kadencji 2016-2018.
 18. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie sporządzili

Błażej Filanowski
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2016-2018
Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020