(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)


Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 10 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej.

 1. Dofinansowania:
  W zawiązku z tym, aby utrzymać dyscyplinę budżetową na bieżący miesiąc. Przewodniczący omówił wszystkie wnioski, po czym w toku dyskusji Rada określiła propozycje dofinasowania dającego
  możliwość realnego wsparcia wszystkich wniosków.
  a) doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskował o kwotę 3500,00 zł na wyjazd na naukowy w ramach PROM. Podanie zostało przekazane do URSD za pośrednictwem
  Sekretariatu Prorektorów. Zaproponowano dofinansowanie w wysokości 3500,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/032
  b) doktorant z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych zawnioskował o kwotę 908,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Warszawie. Wniosek uzupełniony, zgodny
  z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 908,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (9 za, 1 wstrzymujący, 10 osób głosujących) – URSD/2019/033
  c) doktorantka z Wydziału Chemii zawnioskowała o kwotę 950,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Warszawie – Wniosek odrzucony, brak dopełnienia kwestii formalnych wniosku –
  URSD2019/034
  d) doktorantka z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych zawnioskowała o kwotę 250,00 zł na wyjazd na konferencje naukową we Warszawie. Wniosek uzupełniony,
  zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 250,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/035
  e) doktorantka z Wydziału Nauk Geograficznych zawnioskowała o kwotę 830,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Mikorzynie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 830,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/036
  f) doktorantka z Wydziału Nauk Geograficznych zawnioskowała o kwotę 300,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Gdańsku. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 300,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/037
  g) doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu zawnioskowała o kwotę 2193,99 zł na wyjazd na konferencje naukową w Londynie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 2193,99 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/038
  h) doktorantka z Wydziału Filologicznego zawnioskowała o kwotę 2116,18 zł na wyjazd naukowy do Francji. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano dofinansowanie w
  wysokości 2116,18 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/039
  i) doktorantka z Wydziału Filologicznego zawnioskowała o kwotę 200,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Olsztynie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 200,00 zł. URSD UŁ poparła
  wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/040
  j) doktorantka z Wydziału Filologicznego zawnioskowała o kwotę 300,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Poznaniu. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 300,00 zł. URSD UŁ poparła
  wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/041
  k) doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu zawnioskowała o kwotę 668,40 zł na wyjazd na konferencje naukową w Olsztynie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 668,40 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/042
  l) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 930,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Kielcach. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem.
  Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 500,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/043
  m) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 1200,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Rumuni. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem.
  Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 1200,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (10 za, 10 osób głosujących) – URSD/2019/044
 2. Dzień doktoranta – Podsumowanie wydarzenia.
 3. Bal doktoranta – Podsumowanie wydarzenia.
 4. Funkcjonowanie Szkół Doktorskich a nowy samorząd – dyskusja nad regulaminem
 5. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku została poproszona o zaopiniowanie kandydatur na Dyrektorów Szkół Doktorskich (SD) Uniwersytetu Łódzkiego:
  dr. hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska – SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  dr. hab. Katarzyna Dzitko – SD BioMedChem
  dr hab. Joanna Sowa – SD Nauk Humanistycznych
  dr hab. Ilona Świątek-Barylska – SD Nauk Społecznych
  W wyniku głosowania URSD UŁ popiera kandydatury wyżej wymienionych osób. Przyjęte przez aklamację Uchwała URSD UŁ 01/06/2019 – 10 osób za.
 6. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z art. 205 ust. 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku została poproszona o zaopiniowanie Regulaminów Szkól Doktorskich UŁ:
  a) URSD UŁ po zapoznaniu się z treścią regulaminu Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi przyjętego Uchwałą
  nr 439 Senatu UŁ z dnia 27/05/2019 roku akceptuje ich treść i wyraża zgodę na takie ich brzmienie. Przyjęty przez aklamację Uchwała URSD UŁ 02/06/2019 – 10 osób za.
  b) URSD UŁ po zapoznaniu się z treścią regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego Uchwałą nr 436 Senatu UŁ z dnia 27/05/2019 roku akceptuje ich treść i wyraża zgodę na takie ich brzmienie. Przyjęty przez aklamację Uchwała URSD UŁ 03/06/2019 – 10 osób za.
  c) URSD UŁ po zapoznaniu się z treścią regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego Uchwałą nr 438 Senatu UŁ z dnia 27/05/2019 roku akceptuje ich treść i wyraża zgodę na takie ich brzmienie. Przyjęty
  przez aklamację Uchwała URSD UŁ 04/06/2019 – 10 osób za.
  d) URSD UŁ po zapoznaniu się z treścią regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego Uchwałą nr 437 Senatu UŁ z dnia
  27/05/2019 roku akceptuje ich treść i wyraża zgodę na takie ich brzmienie. Przyjęty przez aklamację Uchwała URSD UŁ 05/06/2019 – 10 osób za.
 7. Przewodnicząca SKD UŁ przedstawiła sytuację wyborczą na poszczególnych wydziałach.
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad Przewodniczący wyznaczył termin kolejnego posiedzenie na dzień 26/06/2019 o godzinie 17:30

Sprawozdanie sporządził
mgr Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020
Sprawozdanie zatwerdził:
mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020