Pragnę poinformować, iż na mocy §29 ustęp 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Łódzkiego, na dzień 1 marca bieżącego roku zwołałem Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów UŁ,
którego celem będzie wyłonienie w drodze wyborów:

– Przedstawiciela doktorantów w Senacie UŁ ? 1 mandat

– Przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów UŁ ? 1 mandat

Walne Zebranie odbędzie się o godzinie 18:00 w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji UŁ,
znajdującego się przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Piwowar

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ