Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UŁ każdy ustępujący (kończący kadencję) przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów powinien przekazać do Przewodniczącego URSD UŁ protokół z wyborów do WRSD.

§ 27 ust. 9 „Z przebiegu wyborów przewodniczący ustępującej rady wydziałowej sporządza protokół i przekazuje go w terminie trzech dni od dnia wyborów przewodniczącemu Rady Uczelnianej. ”

§ 27 ust. 10 „Prawidłowość wyborów stwierdza Rada Uczelniana w drodze uchwały. ”

 

Kontakt: doktoranci  @ uni.lodz.pl

Tagged on: