Sprawozdanie z I Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 7/12/2016, które odbyło się w Sali Senatu UŁ w Rektoracie (ul. Narutowicza 68, Łódź)

 1. Powitanie zgromadzonych przez ustępującego Przewodniczącego URSD (kadencji 2014-2016) mgr Piotra Kosmowskiego.

 2. Uroczyste wręczenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej nowo wybranym członkom URSD w kadencji 2016/2018 zaświadczeń potwierdzających objęte stanowiska.

 3. Przemówienie Prorektora ds. Studenckich dr hab. Tomasza Cieślaka, prof. nadzw. UŁ:

  • deklaracja gotowości do podjęcia daleko idącej współpracy z URSD;

  • przekazanie informacji o tworzeniu systemu naukowego wsparcia doktorantów;

  • podanie informacji o terminach dyżurów w Rektoracie (poniedziałki i wtorki w godz. 11:00-13:00, po uprzednim umówieniu się na spotkanie).

 1. Wprowadzenie nowych członków URSD w zakres obowiązków i sposoby procedowania (skład:18 członków, w tym obecnych na zebraniu: 15 członków).

 2. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Zarządu URSD UŁ oraz komisji. Komisja skrutacyjna w składzie: Radosław Gajewski, Patrycja Chrzanowska i Justyna Robak, została zatwierdzona przez aklamację.

 3. Zgłoszenie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego URSD UŁ w kadencji 2016-2018 (jedna kandydatura: Piotr Kosmowski z Wydziału Nauk Geograficznych) i przeprowadzenie tajnego głosowania, w wyniku którego Piotr Kosmowski został wybrany Przewodniczącym URSD na drugą kadencję (14 głosów za, 1 nieważny).

 4. Zgłoszenie kandydatów na stanowiska I Zastępcy Przewodniczącego URSD UŁ w kadencji 2016/2018 (pięć kandydatur: Anna Szymczak z Wydziału Zarządzania, Michał Zaremba z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Jędrzej Kotarski z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Paweł Jarosiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Monika Cieślak z Wydziału Prawa i Administracji). W wyniku pierwszego głosowania przeprowadzonego w trybie tajnym wyłoniono dwóch kandydatów (Jędrzej Kotarski i Michał Zaremba), z powodu braku uzyskania większości przez żadnego z nich. W drugim głosowaniu w stosunku 8:7 na stanowisko I Zastępcy Przewodniczącego URSD UŁ wybrano Jędrzeja Kotarskiego z Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

 5. Zgłoszenie kandydatów na Stanowisko II Zastępcy Przewodniczącego URSD UŁ w kadencji 20116-2018 (cztery kandydatury: Anna Szymczak z Wydziału Zarządzania, Michał Zaremba z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Paweł Jarosiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Monika Cieślak z Wydziału Prawa i Administracji). Pierwsze głosowanie nie wyłoniło zwycięzcy, największą liczbę głosów uzyskali: Michał Zaremba i Paweł Jarosiewicz. Ostatecznie zwyciężył Michał Zaremba z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego wynikiem 9 do 5.

 6. Zgłoszenie kandydatów na stanowisko Sekretarza URSDUŁ w kadencji 2016-2018 (dwie kandydatury: Olga Łabendowicz z Wydziału Filologicznego, Aleksandra Wejt z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego). Większością głosów w stosunku 11:4, stanowisko Sekretarza URSD UŁ objęła Olga Łabendowicz.

 7. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego § 15 ust. 3 uchwalono szczegółowe kompetencje obu zastępców i sekretarza URSD UŁ.

 8. Przyjęcie protokołów wyborczych z wyborów do Wydziałowych Rad Samorządów Doktorantów z Wydziałów:

  • Biologii i Ochrony Środowiska,

  • Chemii,

  • Matematyki i Informatyki (przez aklamację).

 9. Ogłoszenie przygotowań do I Dnia Doktoranta Uniwersytetu Łódzkiego.

 10. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie:

  • Anna Szymczak z Wydziału Zarządzania, wnioskowała o przyznanie dofinansowanie udziału w konferencji w Krakowie w styczniu 2017 roku i wystąpienia z dwoma referatami oraz posterem na kwotę: 614 PLN. Większością głosów przyznano dofinansowanie w kwocie 447 PLN (8 głosów).

 11. Wybór przedstawiciela doktorantów w Komisji ds. Badań Naukowych: z trzech zgłoszonych kandydatek (Monika Maria Cieślak z Wydziału Prawa i Administracji, Anna Lichota z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Olga Łabendowicz z Wydziału Filologicznego), większością głosów w tajnym głosowaniu wybrano Olgę Łabendowicz (2:4:9).

 12. Wybór przedstawiciela do Komisji Statutowej i Organizacyjnej: zgłoszono dwóch kandydatów (Monika Maria Cieślak z Wydziału Prawa i Administracji oraz Adrian Gajewski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska), z których większością głosów w stosunku 11:4 wybrano Adriana Gajewskiego.

 13. Wybór przedstawiciela do Komisji ds. ekonomicznych: z dwóch zgłoszonych kandydatur (Anna Lichota z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Anna Szymczak z Wydziału Zarządzania), większością głosów w stosunku 8:7 wybrano Annę Lichotę.

 14. Wybór składu Komisji dyscyplinarnej (zgłoszono 12 kandydatów na 12 miejsc, których kandydatury poparto przez aklamację):

  • Błażej Filanowski (Wydział Filologiczny)

  • Monika Maria Cieślak (Wydział Prawa i Administracji)

  • Anna Szymczak (Wydział Zarządzania)

  • Aleksandra Wejt (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

  • Oktawia Braniewicz (Wydział Prawa i Administracji)

  • Michał Zaremba (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

  • Adrian Gajewski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

  • Jędrzej Kotarski (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

  • Marta Łuszczyńska (Wydział Zarządzania)

  • Katarzyna Kałuża (Wydział Zarządzania)

  • Patrycja Chrzanowska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

  • Justyna Mirończuk (Wydział Zarządzania)

 15. Wybór członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów: (zgłoszono 6 kandydatów na 6 miejsc, których kandydatury poparto przez aklamację):

  • Kalina Pędziwiatr (Wydział Nauk Geograficznych)

  • Damian Rybiński (Wydział Zarządzania)

  • Paweł Jarosiewicz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

  • Alina Barczyk (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

  • Justyna Robak (Wydział Chemii)

  • Radosław Gajewski (Wydział Zarządzania)

 16. Wybór przedstawicieli do Komisji ds. przyznawania miejsc w DS: (zgłoszono 2 kandydatki na 2 miejsca, których kandydatury poparto przez aklamację):

  • Anna Lichota (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

  • Aleksandra Wejt (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

 17. Wybór przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnych Doktorantów UŁ: z trzech głoszonych kandydatur (Monika Maria Cieślak z Wydziału Prawa i Administracji, Błażej Filanowski z Wydziału Filologicznego oraz Paweł Jarosiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska), w drugiej turze wyborów, do której przeszli Błażej Filanowski oraz Paweł Jarosiewicz, większością głosów w stosunku 8:7 wybrano Pawła Jarosiewicza.

 18. Poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie zakupu materiałów promocyjnych URSD UŁ poprzez Centrum Promocji UŁ:

  1. opracowanie i zlecenie wykonania roll-upów (3 szt., format 200x100cm): przyjęte przez aklamację
  2. opracowanie i wydruk plakatów (30 szt., format A2): 14 członków ZA, 1 głos PRZECIW.
 1. Zamknięcie zebrania.

Termin kolejnego zostanie przekazany członkom URSD UŁ przez Przewodniczącego

 

Protokół sporządziła Olga Łabendowicz