Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego, skierowany do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego musi spełniać wymogi opisane w UCHWALE URSD UŁ 3/02/2017

 

UCHWAŁA URSD UŁ 3/02/2017

podjęta na 3. posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2016-2018

w dniu 23.02.2017 r.

w sprawie: sposobu przyznawania dofinansowań na wyjazdy na konferencje przez doktorantów

 

§1

 1. Doktorant zainteresowany przyznaniem dofinansowania wyjazdu naukowego winien złożyć kompletny wniosek (zał. nr 1 do niniejszej Uchwały) do URSD UŁ.
 2. Każdy doktorant może otrzymać jedno dofinansowanie w ciągu roku akademickiego.

 

§2

 1. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (1 oryginał, 1 kopia).
 2. Wniosek należy wrzucić do skrzynki znajdującej się obok siedziby Samorządu (pok. 7, Lumumby 14).

 

§3

Za wyjazd naukowy rozumie się czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu lub zaprezentowanie posteru).

 

§4

 1. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

§5

Wnioski są rozpatrywane przynajmniej raz w miesiącu (od października do czerwca) w trakcie posiedzenia URSD UŁ.

 

§6

 1. Po rozpatrzeniu i uzyskaniu zgody Pana Prorektora ds. studenckich Przewodniczący URSD UŁ kontaktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia terminu i miejsca odbioru wniosku.
 2. Rozliczenie odbywa się po powrocie z wyjazdu naukowego w COSiD (ul. Lumumby 1/3), gdzie doktorant poza pozytywnie zaopiniowanym wnioskiem składa dowody księgowe (faktury) oraz podaje nr konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot środków.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik – WNIOSEK

 

 

Poza zasadami opisanymi w Uchwale przypominamy o kilku wskazówkach ułatwiających szybkie i bezproblemowe załatwienie formalności:

 • wnioski bez adnotacji od władz Dziekańskich będą zwracane na kolejnych posiedzeniach do uzupełnienia;
 • w przypadku otrzymania dofinansowania przejazdu konieczne jest posiadanie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) wystawionego przez macierzystą jednostkę doktoranta;
 • w przypadku wyjazdów zagranicznych po uzyskaniu dofinansowania przez URSD UŁ, a przed wyjazdem trzeba jeszcze uzyskać zgodę właściwego Dziekana oraz poinformować Biuro Rozliczeń, które w przypadku uzyskania dofinansowania jest miejscem, gdzie rozlicza się wyjazd. Dlatego w przypadku wyjazdów zagranicznych wnioski należy kierować z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem;
 • faktury muszą być wystawione na Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, NIP: 724-000-32-43. Tylko w przypadku otrzymania dofinansowania na mniejszą kwotę niż posiadana faktura (np. za opłatę konferencyjną), musi zostać ona wystawiona na doktoranta.