Sprawozdanie z IV Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016/2018 z dn. 8.03.2017 godz. 19:30–22:00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 11 osób (quorum) oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Realizacja spraw zleconych na poprzednich Posiedzeniach:

  • zrealizowano zakupy: pakietu Ms Office na komputer samorządu, drobne spożywcze;

  • w trakcie realizacji zakup: przedłużacza, routera, kabli sieciowych, naczynia;

  • otrzymanie od Centrum Promocji UŁ logotypu zgodnego z obowiązującą identyfikacją wizualną UŁ;

  • planowany termin wypłat Nagród Rektora: koniec marca.

 2. Zatwierdzenie projektu roll-upu (Uchwała 1 – Ostateczna wersja roll-upu): po niewielkich korektach, w wyniku głosowania przyjęto ostateczny projekt i skierowano go do druku (przez aklamację);

 3. Stan przygotowań do I Dnia Doktoranta::

  • Potwierdzenie objęcia patronatem przez JM Rektora UŁ Dnia Doktoranta oraz Balu Doktorantów;

  • Spotkanie u Prorektora ds. studenckich (referuje Paweł Jarosiewicz) oraz dodatkowe ustalenia:

   1. 22.05. odbędzie się I Dzień Doktoranta, który zostanie zorganizowany na Wydziale Filologicznym. Planowane rozpoczęcie ok. godz. 11:00. W planie: oficjalne otwarcie (potencjalnie połączone z panelem dyskusyjnym; tematyka do ustalenia – możliwe podjęcie dyskusji dot. Ustawy 2.0; dobrych praktyk na studiach doktoranckich), konkurs na filmiki, część szkoleniowo-warsztatowa (pisanie grantów Horyzont 2020, umowy konsorcjum, mobilność doktorantów; szkolenia zrealizowane przez NCN w zakresie programów Preludium oraz Etiuda; Centrum Transferu Technologii UŁ: odmowa włączenia się w wydarzenie z powodu kolizji terminów; Akademickie Biuro Karier Zawodowych: przeprowadzi szkolenie w zakresie kompetencji miękkich; planowane jest także wspierane szkolenie z dykcji – emisji głosu. Docelowo przewidzianych jest 8 szkoleń, których ukończenie będzie certyfikowane;

   2. finansowanie wydarzenia: w trakcie negocjacji;

   3. konkurs na filmiki: członkini Aleksandra Wejt jest w trakcie opracowywania regulaminu, który następnie trafi do zaopiniowania przez radców prawnych;

   4. konkurs wiedzy o UŁ: w trakcie dogrywania szczegółów oraz poszukiwanie osoby odpowiedzialnej;

   5. planowane nagrody konkursowe: Wydawnictwo UŁ oferuje 3 książki; szczegóły do ustalenia;

   6. Centrum Obsługi Studenta UŁ deklaruje wystawienie własnego stoiska; Centrum Promocji potencjalnie zaoferuje namiot – w trakcie negocjacji;

   7. foodtrucki: planowane, więcej szczegółów po rozmowach z osobami decyzyjnymi;

   8. w związku z problemami organizacyjnymi, w planach jest zorganizowanie projekcji w Sali Kinowej Wydziału Filologicznego; filmy zostaną najprawdopodobniej wyselekcjonowane z katalogu Muzeum Kinematografii;

  • Kwestia Balu Doktorantów (referuje Anna Szymczak):

   1. wstępne zawężenie potencjalnej lokalizacji z powodu dostępności odpowiednio dużych (pojemnych) sal;

   2. alkohol – we własnym zakresie;

   3. będzie przygotowane turowe potwierdzanie udziału, tak by osoby, które zadeklarowały się w rejestracji wstępnej miały pierwszeństwo;

  • Uzupełnienie podziału zadań dot. przygotowań pomiędzy obecnymi na zebraniu członkami URSD UŁ.

 4. Sprawozdanie z komisji ds. Studiów Doktoranckich z dn. 1.03.2017 (referuje Piotr Kosmowski):

  • kwestia oświadczenia o prawie do wyłączności uczelni macierzystej względem dorobku naukowego doktorantów (w toku, sprawa skierowana do radców prawnych UŁ);

  • poinformowanie o gotowości Repozytorium UŁ do przyjmowania nadsyłanych publikacji doktorantów w formie całościowej lub częściowej (np. abstraktu I notki bibliograficznej)

 5. Podjęcie Uchwała 2 – Regulaminy stypendiów 2016-2017, opiniującej otrzymane (7.03.2017) materiały dotyczące stypendium doktoranckiego i projakościowego (za przyjęciem: 9 głosów; 1 głos wstrzymujący; 1 osoba nieobecna).

 6. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD (referuje Jędrzej Kotarski):

  • Doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Toruniu w czerwcu w wysokości 700 PLN; wniosek nie spełnia wymogów formalnych; wniosek skierowany do uzupełnia;

  • Doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, po uzupełnieniu braków we wniosku, wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Katowicach w maju, w wysokości 499 PLN (opłata konferencyjna oraz przejazd autem); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 399 PLN (opłata konferencyjna); (dofinansowanie w rekomendowanej kwocie przyjęte przez aklamację);

  • Doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, po uzupełnieniu braków we wniosku, wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Poznaniu w marcu w wysokości 350 PLN (opłata konferencyjna: 210zł, dojazd: 20zł; nocleg: 50zł; druk plakatu: 36zł; dieta: 34zł); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 280 PLN (bez diety i wydruku); (dofinansowanie w rekomendowanej kwocie przyjęte przez aklamację);

  • Doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, po uzupełnieniu braków we wniosku, wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Poznaniu w marcu w wysokości 350 PLN (opłata konferencyjna: 210zł, dojazd: 20zł; nocleg: 50zł; druk plakatu: 36zł; dieta: 34zł); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 280 PLN (bez diety i wydruku); (dofinansowanie w rekomendowanej kwocie przyjęte przez aklamację);

  • Doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, po uzupełnieniu braków we wniosku, wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Poznaniu w marcu w wysokości 350 PLN (opłata konferencyjna: 210zł, dojazd: 20zł; nocleg: 50zł; druk plakatu: 36zł; dieta: 34zł); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 280 PLN (bez diety i wydruku); (dofinansowanie w rekomendowanej kwocie przyjęte przez aklamację);

  • Doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Gdańsk w dn. 10-12 marca, w wysokości 290 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 290 PLN; (dofinansowanie w rekomendowanej kwocie przyjęte przez aklamację).

 7. Zaakceptowanie kandydatury Anny Szymczak na koordynatorkę prac przy projekcie promującym Kodeks Etyki Doktoranta (za: 8 głosów; 2 głosy wstrzymujące) – Uchwała 3 – Koordynacja prac nad kodeksem etyki.

 8. Zasygnalizowanie problemów formalnych związanych z nowopowstałym studium doktoranckim dla cudzoziemców w j. angielskim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (https://baw.uni.lodz.pl/lbd/Default.aspx#docid=6093). URSD UŁ podjęło Uchwała 4 – Nowe studium na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (przez aklamację) o wystąpieniu z zapytaniem do dziekana i obecnych wydziałowych kierowników studiów doktoranckich w sprawie wyjaśnienia kwestii ewentualnych kandydatów – Polaków i osób z Kartą Polaka (sytuacja na ten moment jest bowiem dla URSD UŁ niejasna).

 9. Decyzja o zamieszczeniu odnośnika do URSD UŁ w serwisie fanimani.pl w stopce formularza rejestracyjnego na Bal Doktorantów oraz rozesłanie odpowiedniej informacji w Newsletterze URSD UŁ.

 10. Przypomnienie członkom URSD UŁ o możliwości zgłaszaniu uwag do zał. 11a do Regulaminu dot. stypendium dla najlepszych doktorantów.

 11. Kwestia zmian w Medalu Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo: w porozumieniu z URSS UŁ, URSD UŁ deklaruje chęć wnioskowania o wykreślenie działalności naukowej we wniosku, natomiast dodanie działalności samorządowej na poziomie co najmniej ogólnouczelnianym. Wynika to z przekonania, iż o ile działalność naukowa jest już odpowiednio doceniana poprzez inne wyróżnienia, działalność samorządowa na szczeblu uczelnianym winna być aspektem wyróżniającym studentów i doktorantów za pośrednictwem rzeczonego medalu.

 12. Działalność doktorancka na szczeblu wyższym (referuje Olga Łabendowicz):

  • zasygnalizowanie potencjalnego nawiązania współpracy o charakterze stowarzyszenia między Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim oraz innymi jednostkami prowadzącymi programy doktoranckie w Łodzi; w trakcie negocjacji;

  • raport z Otwartego posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dn. 25.02.2017 w Warszawie: w wyniku decyzji Zarządu KRD nastąpiło wyłonienie Zespołu roboczego ds. Opracowania doktoranckich założeń Ustawy 2.0, w skład którego weszła m.in. Sekretarz URSD UŁ, Olga Łabendowicz.

 13. Wolne wnioski:

Termin kolejnego posiedzenia zostanie przekazany członkom URSD UŁ przez Przewodniczącego.

Protokół sporządziła Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD