Sprawozdanie z V Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016/2018 z dn. 22.03.2017 godz. 19:30–21:30

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 11 osób (quorum) oraz Senator UŁ Anna Lichota (o 20:15 jeden członek URSD opuścił zebranie; o 20:25 jeden członek dołączył do zebrania – quorum zachowane przez całe obrady).

 1. Stan realizacji spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

  • Zmiany w procesie przyznawania Medalu Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo – pismo URSD UŁ wraz z URSS UŁ w tej sprawie zostało złożone w Rektoracie UŁ; sprawa w toku;

  • Kwestia problemów formalnych związanych z nowopowstałym studium doktoranckim dla cudzoziemców w j. angielskim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym – pismo URSD w tej sprawie zostało złożone na ww. Wydziale; sprawa w toku;

  • Roll-upy URSD – w trakcie produkcji końcowej.

 2. Zaopiniowanie przez URSD nowej wersji zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (9 głosów za poparciem, 1 wstrzymujący) – Uchwała 6 – Zasady stypendium.

 3. Wydanie przez URSD opinii w sprawie efektów kształcenia na mającym powstać studium doktoranckim „InterChemMed – Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich łódzkich uczelni publicznych” (poparcie przez aklamację) – Uchwała 7 – Studium doktoranckie InterChemMed.

 4. Wydanie przez URSD opinii w sprawie nowych studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (9 głosów za poparciem, 1 wstrzymujący) – Uchwała 8 – Studium doktoranckie na WSMiP.

 5. Wydanie przez URSD opinii w sprawie nowych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Wychowaniu (poparcie przez aklamację) – Uchwała 9 – Studium doktoranckie na WNoW.

 6. Głosowanie na przyjęciem Sprawozdania Przewodniczącego URSD za semestr zimowy 2016-2017 na mocy §16 Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ:

 7. W związku z nieobecnością członkini URSD Pameli Kowalewskiej z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w pracach URSD UŁ przez okres ponad 90 dni (od początku obecnej kadencji), na mocy Regulaminu URSD UŁ (§7 ust. 1 lit. 5) obecni członkowie (na drodze tajnego głosowania) podjęli większością głosów decyzję o wygaszeniu mandatu członkini (8 głosów za odwołaniem, 2 przeciw) – Uchwała 11 – Wygaszenie mandatu członkini URSD.

 8. Szansa na nawiązanie przez URSD współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy (referuje Paweł Jarosiewicz) – pierwsza okazja przy okazji I Dnia Doktoranta. Więcej szczegółów wkrótce, po przesłaniu szczegółów przez WUŁ.

 9. Informacja o planowanych szkoleniach dla WRSD dotyczące kwestii formalnych

  • planowany czas trwania jednego szkolenia: ok. 30 minut;

  • osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń: Oktawia Braniewicz, Piotr Kosmowski;

  • Harmonogram proponowanych spotkań 11.04 (18:00), 21.04 (10:00 i 17:00), informacja o zapisach będzie rozesłana do WRSD.

 10. Sprawozdanie ze stanu przygotowań do I Dnia Doktoranta i Balu Doktorantów:

  • Nowe informacje (referuje Piotr Kosmowski): przyznanie dofinansowania na rzecz organizacji Balu Doktoranta ze środków Rektora;

  • Bal Doktoranta (referuje Anna Szymczak): domykanie ustaleń w kwestii lokalizacji; DJ i fotograf zostali wybrani, catering: w trakcie ustaleń;

 11. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD (referuje Jędrzej Kotarski):

  • Doktorant z Wydziału Prawa i Administracji wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Katowicach w dn. 11.05.2017 w wysokości 200 PLN (opłata konferencyjna); wniosek złożony w formie niezgodnej z uaktualnionymi zasadami, skierowany do złożenia na nowym druku;

  • Doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+; wniosek został odrzucony w wyniku niezgodności z Regulaminem dofinansowań wyjazdów naukowych;

  • Doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+; wniosek został odrzucony w wyniku niezgodności z Regulaminem dofinansowań wyjazdów naukowych;

  • Doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Czeszowie w dn. 29.05–02.06.2017 w wysokości 1500 PLN (opłata konferencyjna: 600 PLN, nocleg: 800 PLN, dojazd: 100 PLN); w związku z niejasnościami dot. organizatora oraz zasadności wysokości opłat, wniosek skierowany do wyjaśnienia;

  • Doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Toruniu w dn. 28–30.06.2017 w wysokości 700 PLN (opłata konferencyjna). Wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie (przyjęte większością głosów w stosunku: 4 głosy za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący/ decydujące głos Przewodniczącego URSD za przyznaniem we wnioskowanej kwocie);

  • Doktorantka z Wydziału Zarządzania wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Kozienicach w dn. 18–20.05.2017 w wysokości 400 PLN (opłata konferencyjna: 300 PLN, dojazd: 100 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie (8 głosów za, 2 wstrzymujące); dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie;

  • Doktorantka z Wydziału Zarządzania wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Kozienicach w dn. 18–20.05.2017 w wysokości 400 PLN (opłata konferencyjna: 300 PLN, dojazd: 100 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie (8 głosów za, 2 wstrzymujące); dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie.

 12. Propozycja dołączania informacji o obecności URSD UŁ na portalu fanimani.pl do zaopiniowanych wniosków o dofinansowanie.

 13. Przypomnienie członkom URSD UŁ o możliwości zgłaszaniu uwag do zał. 11a do Regulaminu dot. stypendium dla najlepszych doktorantów.

 14. Wolne wnioski:

  • wydelegowanie Anny Szymczak i Olgi Łabendowicz do koordynacji prac nad przygotowaniem plakatu promującego I Dzień Doktoranta UŁ;

  • na wniosek Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów WPiA UŁ, URSD UŁ – większością głosów (10 głosów za, 1 wstrzymujący) – podjęło decyzję o objęciu patronatem Seminarium „Aksjologia w Prawie Administracyjnym” organizowanego w dn. 9.05.2017. Uchwała 12 – Patronat URSD

Termin kolejnego posiedzenia zostanie przekazany członkom URSD UŁ przez Przewodniczącego.

Protokół sporządziła Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD