Sprawozdanie z IX Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016/2018 z dn. 24.05.2017 godz. 18:00-20:45

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 12 osób (w tym jedna osoba dołączyła w trakcie obrad, quorum zachowane) oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Stan realizacji spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

 • odebranie odpowiedzi od JM Rektora UŁ na pismo w sprawie zasad otwierania przewodów, BHP i innych spraw związanych z funkcjonowaniem doktorantów na wydziałach (Załącznik 1);

 • dyskusja na temat warunków lokalowych dla doktorantów na poszczególnych wydziałach oraz dostępności dokumentów i informacji o otwieraniu przewodu doktorskiego, a także ewentualnych nieprawidłowości.

 1. Kandydatura prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Dubickiego na kierownika studium doktoranckiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (Uchwała 1 – Kierownik WSMiP – podjęta przez aklamację).

 2. Przyjęcie planu Funduszu Pomocy Materialnej (Uchwała 2 – Plan FPM – podjęta przez aklamację).

 3. Podsumowanie I Dnia Doktoranta i dalsze ustalenia dot. I Balu Doktorantów:

 • podjęcie decyzji o wystosowaniu w imieniu URSD podziękowań dla Wydawnictwa UŁ oraz Centrum Promocji UŁ za wsparcie organizacji I Dnia Doktoranta.

 1. Powołanie dwóch członków URSD UŁ na stanowisko członków-obserwatorów w trakcie wrześniowych komisji rekrutacyjnych na studia doktoranckie na dwóch wydziałach:

  • Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ (18-20 września): kandydatura Anny Szymczak została zaakceptowana (1 głos wstrzymujący, 10 głosów „za”) – Uchwała 3 – Rekrutacja WNoW;

  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (20 września): kandydatura Jędrzeja Kotarskiego została zaakceptowana (1 głos wstrzymujący, 10 głosów „za”) – Uchwała 4 – Rekrutacja WSMiP .

 2. Kwestia dotacji celowej z dotacji projakościowej na prowadzenie badań dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich:

 • podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku o znormalizowanie trybu przyznawania ww. dotacji, bardziej skutecznego procesu informowania doktorantów oraz wydłużenie czasu na złożenie wniosku – Uchwała 5 – Dotacja celowa (podjęta przez aklamację);

 • Przewodniczący URSD zobowiązuje się do rozmowy z JM Rektorem UŁ w sprawie wydłużenia czasu na przygotowanie i złożenie wniosków w kolejnym roku.

 1. Nawiązanie współpracy z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego w celu pozyskiwania sponsorów:

 1. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD (referuje Michał Zaremba):
 • doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorantka z Wydziału Zarządzania; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorantka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorant z Wydziału Prawa i Administracji wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Janowie Podlaskim w dn. 25-27.06.2017 w wysokości 600 PLN (opłata konferencyjna i nocleg); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 450 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (8 głosów „za”, 3 głosy wstrzymujące) w kwocie rekomendowanej przez komisję;

 • doktorant z Wydziału Filozoficzno-Historycznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Gdańsku w dn. 8-9.06.2017 w wysokości 590 PLN (opłata konferencyjna); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 300 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (8 głosów „za”, 4 głosy wstrzymujące) w kwocie rekomendowanej przez komisję;

 • doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Białymstoku w dn. 8-9.06.2017 w wysokości 600 PLN (opłata konferencyjna i nocleg); doktorantka uzyskała częściowe dofinansowanie od dziekana na pozostałe koszta (500 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 600 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (5 głosów „za”, 3 „przeciw”, 4 głosy wstrzymujące) w kwocie rekomendowanej przez komisję;

 • doktorantka z Wydziału Zarządzania wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Poznaniu w dn. 22-23.06. 2017 w wysokości 1052 PLN (opłata konferencyjna: 300 PLN, publikacja: 500 PLN, nocleg: 172 PLN, dojazd: 80 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; w związku z niedofinansowywaniem publikacji przez URSD UŁ, komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 552 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (10 głosów „za”; 2 głosy wstrzymujące) w kwocie rekomendowanej przez komisję;

 • doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję we Wrocławiu-Wojanowie w dn. 8-10.11.2017 w wysokości 1190 PLN (opłata konferencyjna: 950 PLN, nocleg: 240 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 500 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (10 głosów „za”, 2 wstrzymujące) w kwocie rekomendowanej przez komisję;

 • doktorantka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Olsztynie w dn. 29-30.05.17 w wysokości 620 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN, nocleg: 200 PLN, dojazd: 70 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 550 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (8 głosów „za”, 4 wstrzymujące) w kwocie rekomendowanej przez komisję;

 • wniosek po uzupełnieniu: doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Lublinie w dn. 23-25.06.2017 w wysokości 618 PLN (opłata konferencyjna: 450 PLN, nocleg w akademiku: 118 PLN, dojazd: 50 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane większością głosów (9 głosów „za”, 2 „przeciw”, 1 wstrzymujący) we wnioskowanej kwocie;

 • wniosek po uzupełnieniu: doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Lublinie – Kazimierzu Dolnym w dn. 24-27.05.2017 w wysokości 681 PLN (opłata konferencyjna: 231 PLN, nocleg: 450 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 500 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (8 głosów „za”, 3 „przeciw,” 1 wstrzymujący) w kwocie rekomendowanej przez komisję.

 1. Uwagi do zał. 11a do regulaminu stypendium dla najlepszych doktorantów:

 • dyskusja nt. propozycji WRSD WBiOŚ;

 • dyskusja nt. sugestii COSiD skierowanej do URSD UŁ w sprawie zmian w punktacji za prowadzenie zajęć oraz współautorstwo publikacji;

 • do następnego posiedzenia URSD UŁ, członkowie mają indywidualnie przyjrzeć się kwestii punktacji w odniesieniu do jej zasadności na poszczególnych wydziałach.

 1. Wieści z wydziałów:

 • nowy program studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Termin kolejnego posiedzenia zostanie przekazany członkom URSD UŁ przez Przewodniczącego.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ