Sprawozdanie z XIII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 25.10.2017 godz. 18:00-21:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 11 osób (quorum osiągnięte) oraz Senator UŁ Anna Lichota oraz Karina Słówko (WSMiP, głos doradczy)

 1. Stan realizacji spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu :

  • Odbyły się wybory do WRSD na WSMiP (z ramienia URSD UŁ obecni byli Piotr Kosmowski i Jędrzej Kotarski);

  • Komisja ds. studiów doktoranckich – omówiono rekrutację na studia doktoranckie w tym roku.

 2. Zatwierdzenie wyborów przeprowadzonych odpowiednio na:

  • Wydziale Prawa i Administracji UŁ: nowy członek URSD UŁ wyłoniony w drodze wyborów uzupełniających: mgr Bartłomiej Gerałt (protokół wyborczy przyjęty 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) – Uchwała 1_Wybory uzupełniające WPiA;

  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: zebranie ogólne doktorantów Wydziału wybrał 6-osobową Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów oraz przedstawiciela WSMiP do URSD UŁ (z głosem doradczym) – Protokół wyborczy_WSMIP, przyjęty 10 za, 0 przeciw, 0 „wstrzymujących się” – Uchwała 2_Wybory WSMiP.

 3. Informacja od kol. Kariny Słówko z WSMiP nt wyniku wyborów wewnątrz WRSD WSMiP:

  • Przewodnicząca WRSD: Natalia Zajączkowska;

  • Z-ca Przewodniczącego: Eliza Gawarzyńska

  • Sekretarz WRSD: Piotr Chrząszcz;

 4. Wybór nowego członka Komisji dyscyplinarnej:

  • zgłoszono trzy kandydatury (Monika Cepil, Katarzyna Grabarczyk, Irmina Miernicka), po zaprezentowaniu których przez kol. Oktawię Braniewicz w drodze tajnego głosowania (wszystkie głosy ważne) większością głosów w stosunku Monika Cepil (0 głosów), Katarzyna Grabarczyk (8 głosów), Irmina Miernicka (2 głosy) wybrano p. Katarzynę Grabarczyk – Uchwała 3_Wybory uzupełniające do Komisji Dyscyplinarnej.

 5. Przyjęcie zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej (przez aklamację) – Uchwała 4_RPM.

 6. Podjęcie decyzji (przez aklamację) o rekomendowaniu z ramienia URSD UŁ kandydata do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018-2019 w osobie Pawła Jarosiewicza – Uchwała 5_Wybory kandydata do RGNSW.

 7. Sprawy finansowe:

  • rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie:

   1. wniosek po uzupełnieniu: doktorant z Wydziału Zarządzania wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Lublinie w 05/2017 w kwocie 380 zł wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w wysokości 330 PLN (opłata konferencyjna); dofinansowanie przyznane w rekomendowanej kwocie (przez aklamację);

   2. doktorantka z Wydziału Zarządzania; brak opinii Dziekana; wniosek skierowany do uzupełnienia;

   3. doktorantka z Wydziału Filologicznego; brak potwierdzenia przyjęcia referatu; wniosek skierowany do uzupełnienia;

   4. doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Tallinie w dn. 1-4.11.2017 w kwocie 904,98 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; przewodniczący rekomenduje przyznanie dofinansowania w wysokości 600 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (6 głosów „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) w kwocie rekomendowanej przez przewodniczącego;

  • rozpatrzenie wniosku o budżet dla URSD UŁ do końca roku kalendarzowego 2017/2018 w kwocie 20.000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowania wyjazdów doktorantów na konferencje, organizację Wigilii dla doktorantów oraz zakup gadżetów promocyjnych (przyjęty przez aklamację) – Uchwała 6_Budzet URSD do końca 2017;

  • podkreślenie konieczności rozliczenia dofinansowań przyznanych doktorantom w bieżącym roku w terminie do 15/12/2017 w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

  • pozyskiwanie sponsorów: kontynuacja prac nad tworzeniem bazy potencjalnych sponsorów wspierających działalność URSD UŁ.

 8. Dalszy ciąg prac nad wprowadzeniem zmian w Regulaminie URSD UŁ – omówienie proponowanych zmian i skierowanie do ostatecznej redakcji.

 9. Podjęcie decyzji o wnioskowaniu w imieniu URSD UŁ do Komisji Statutowej o zwiększenie liczby przedstawicieli doktorantów w organach uczelnianych w celu bardziej skutecznej reprezentacji (Uchwała 7_Przedstawiciele doktorantów w gremiach uczelnianych):

  • URSD UŁ rekomenduje zagwarantowanie obsadzenia 4 nowych Senatorów (przez aklamację);

  • URSD UŁ rekomenduje zagwarantowanie obsadzenia 4 nowych Elektorów (przez aklamację.

 10. Ogłoszenia:

  • 22/11/2017 w godz. 18:00-20:00 w Sali Senatu w Rektoracie UŁ (ul. Narutowicza 68) odbędzie się Zebranie Ogólne ws. planowanych zmian w Regulaminie URSD UŁ oraz pierwsze otwarte Posiedzenie URSD UŁ w ramach którego zostaną m.in. przedstawione sprawozdania z działalności komisji (i innych organów kolegialnych), w skład których wchodzą przedstawiciele doktorantów.

  • 19/12/2017 o godz. 17:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi (ul. Franciszkańska 1/3) odbędzie się Wigilia Doktorantów z udziałem przedstawicieli władz UŁ. Więcej informacji (w tym dotyczących rejestracji na wydarzenie) opublikujemy wkrótce;

 11. Kolejne zebranie URSD UŁ zostaje wyznaczone na: 8/11/2017 godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Lumumby 14 w Łodzi.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ