Poniżej można zapoznać się z materiałami na Zebranie Ogólne:

Propozycja Regulaminu

Obecnie obowiązujący zał. 11a

Jeśli ktokolwiek ma propozycję zmian w zał. 11a to prosimy o:

 • sprawdzenie czy mieści się to w stawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 199. ust. 5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być przyznane:
  1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
 • wcześniejsze przesłanie propozycji na adres doktoranci @ uni.lodz.pl