XXV Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 06.06.2018 godz. 19:15-20:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecności: 10 członków URSD UŁ oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Wniosek o objęcie patronatem URSD UŁ Sympozjum Nanotechnologii NanoMat 2018 organizowanej w dn. 21-22/06/2018 przez doktorantów Katedry Technologii i Chemii Materiałów Wydziału Chemii UŁ i przekazaniu 70 pakietów promocyjnych; objęcie patronatem (przez aklamację) – Uchwała 1- Patronat

 2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD UŁ:

  1. Przekazanie wniosków rozpatrzonych na poprzednim posiedzeniu do zwrotu wnioskodawcom;

  2. doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej w Toruniu w dn. 28-29/06/2018 w kwocie 430 zł (opłata konferencyjna: 200 zł, nocleg: 90 zł, dojazd: 100 zł, wydruk posteru: 40 zł); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 390 zł (bez posteru); dofinansowane przyznane w rekomendowanej kwocie (przez aklamację);

  3. doktorant z Wydziału Filologicznego wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej w Amsterdamie w dn. 27-29/06/2018 w kwocie 1114,75 zł (nocleg: 693,50 zł; przelot: 421,25 zł); Dziekan przyznała częściowe dofinansowanie w kwocie 500 zł; po odjęciu przyznanej kwoty, wnioskowanie o 614,75 zł od URSD UŁ; wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane w pełnej kwocie (przez aklamację; z wyłączeniem głosu wnioskodawcy);

  4. doktorant z Wydziału Filologicznego wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej w Amsterdamie w dn. 27-29/06/2018 w kwocie 1000 zł (przelot); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 600 zł; dofinansowane przyznane w rekomendowanej kwocie (8 głosów „za”; 2 głosy wstrzymujące);

  5. doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej we Wrocławiu w dn. 20-21/06 w kwocie 500 zł (opłata konferencyjna); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane w pełnej kwocie (przez aklamację);

  6. doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej w Toruniu w dn. 28-29/06/2018 w kwocie 440 zł (opłata konferencyjna: 200 zł; nocleg: 150 zł; dojazd: 50 zł; druk posteru: 40 zł); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 400 zł (bez posteru); dofinansowane przyznane w rekomendowanej kwocie (przez aklamację);

  7. doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska; wniosek odrzucony ze względów formalnych (wpłynął do URSD UŁ po terminie konferencji);

  8. doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej w Chanii (Grecja) w dn. 24-29/06/2018 w kwocie 945 zł (opłata konferencyjna); Dziekan przyznał częściowe dofinansowanie w kwocie 200 zł; po odjęciu przyznanej kwoty, wnioskowanie o 745 zł od URSD UŁ; wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane w pełnej kwocie (przez aklamację);

  9. doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej w Pradze w dn. 7-12/07/2018 w kwocie 1344 zł (opłata konferencyjna: 1106 zł/250 EUR; dojazd: 238 zł); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje pokrycie opłaty konferencyjnej w kwocie 250 EUR; dofinansowanie przyznane w rekomendowanej kwocie (7 głosów „za”; 2 głosy wstrzymujące; głos wnioskodawczyni wyłączony z głosowania);

  10. dokorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej w Kownie (Litwa) w dn. 14-15/09/2018 w kwocie 315 EUR (opłata konferencyjna: 110 EUR; nocleg: 105 EUR; dojazd: 100 EUR); Dziekan przyznał częściowe dofinansowanie w kwocie 370 zł; wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 215 EUR; dofinansowanie przyznane w rekomendowanej kwocie (przez aklamację);

  11. doktorant z Wydziału Filozoficzno-Historycznego wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji naukowej w Salamanace (Hiszpania) w dn. 15-21/07/2018 w kwocie 390 EUR (opłata konferencyjna: 70 EUR; nocleg: 320 EUR); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 250 EUR; dofinansowanie przyznane w rekomendowanej kwocie (7 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”; głos wnioskodawcy wyłączony z głosowania);

  12. Wniosek z Rektoratu – doktorantka z Wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje o poparcie udziału w stażu zagranicznym w Playmouth (Wielka Brytania); prośba o uzupełnienie opinii Dziekana; udzielenie poparcia dla wniosku (przez aklamację) – Uchwała 2 – Poparcie wniosku do Rektora UŁ;

  13. Wniosek z Rektoratu – doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje o poparcie dofinansowania badań na AGH; rozpatrzenie wniosku odroczone do następnego posiedzenia w związku z koniecznością skonsultowania wniosku pod względem merytorycznym (7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos wstrzymujący) – Uchwała 3 – Opinia o wniosku do Rektora UŁ.

 3. Akcja „PIN” – promowanie zaangażowania doktorantów w samorządność oraz przypinki UŁ dla każdego doktoranta:

  1. list skierowany do każdego doktoranta

  2. podjęcie decyzji o zakupie przypinek i kopert na listy (9 głosów „za”, 1 „przeciw”); zaaprobowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji – Uchwała 4- Akcja PIN.

 4. Kodeks etyki doktoranta dla nowo przyjętych doktorantów do rozesłania we wrześniu – głosowanie (przez aklamację) – Uchwała 5 – Kodeks etyki

 5. Uchwała o przekazaniu kompetencji członków URSD UŁ Przewodniczącemu URSD UŁ na okres wakacji (od 14 czerwca do czasu pierwszego posiedzenia wrześniowego) z wyłączeniem decyzji o przyznawaniu dofinansowań); podjęcie decyzji o przekazaniu kompetencji Przewodniczącemu większością głosów (9 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący) – Uchwała 6 – Przekazanie kompetencji na okres wakacji.

 6. Kolejne posiedzenie 6 czerwca 2018 r. godzina 18:00.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ