XXVI Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 13.06.2018 godz. 18:00-20:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecności: 14 osób (5 osób opuściło zebranie wcześniej, po przeprowadzeniu niezbędnych głosowań) oraz Senator UŁ Anna Lichota i przedstawicielka WNoW

 1. Uchwała przyjmująca Projekt Regulaminu Samorządu Doktorantów:

  1. poddanie projektu pod głosowanie; projekt przyjęty przez aklamację – Uchwała 7 – Regulamin Samorządu Doktorantów

 2. Przygotowanie opinii na temat zarządzenia w związku z przeciwdziałaniem mobbingowi wśród studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego:

  1. omówienie nieścisłości i zaproponowanie poprawek;

  2. poddanie pod głosowanie pozytywnej opinii na temat przyjęcia ww. regulaminu po wprowadzeniu niezbędnych poprawek (przez aklamację) Uchwała 8 – Opinia regulamin anty-mobbingowy

 3. Dyskusja na temat ustawy 2.0 i protestów na Uniwersytecie Łódzkim:

  1. przedstawienie stanowiska KRD i dyskusja;

  2. w związku z brakiem spójnego stanowiska, URSD UŁ wstrzymuje się od wystosowania stanowiska w odniesieniu do prowadzonych protestów.

 4. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencję z URSD UŁ:

  1. przekazanie wniosków rozpatrzonych na poprzednim posiedzeniu do przekazania wnioskodawcom;

  2. podsumowanie stanu budżetu na dofinansowania i omówienie planu finansowania do końca okresu rozliczeniowego;

  3. wniosek do zaopiniowania z Rektoratu: doktorantka z Interdyscyplinarnego Humanistycznego Studium Doktoranckiego zwraca się z prośbą o poparcie wniosku do przez Rektora UŁ o dofinansowanie kursu językowego w Korei Południowej w dn. 28/06-25/07/2018 w kwocie 1000 PLN; URSD UŁ udzieliło poparcia w efekcie głosowania (6 głosów „za”; 3 głosy wstrzymujące) – Uchwała 9 – Wniosek do Rektora UŁ;

  4. wniosek o zaopiniowania z Rektoratu (odroczony na poprzednim posiedzeniu): doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje do Rektora UŁ o dofinansowanie próbkowania na AGH w ramach realizowanych badań; w wyniku głosowania URSD UŁ popiera ideę realizacji badań, ale wyraża wątpliwości względem dofinansowywania próbkowania z budżetu rektora w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z innych źródeł (8 głosów „za”; 1 głos wstrzymujący) – Uchwała 10 – Wniosek do Rektora UŁ;

  5. doktorant z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Szczyrku w dn. 19-22/06/2018 w kwocie 810 PLN (opłata konferencyjna: 450 PLN; nocleg: 240 PLN, dojazd: 120 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; częściowe dofinansowanie od Dziekana (240 PLN); pod odjęciu kwoty przyznanej przez Dziekana, doktorant wnioskuje o przyznanie dofinansowania od URSD UŁ w kwocie 570 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 450 PLN (opłata konferencyjna); dofinansowanie przyznane przez aklamację (9 osób głosujących) w rekomendowanej kwocie;

  6. doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Szczyrku w dn. 19-22/06/2018 w kwocie 810 PLN (opłata konferencyjna: 450 PLN; nocleg: 240 PLN, dojazd: 120 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; częściowe dofinansowanie od Dziekana (240 PLN); pod odjęciu kwoty przyznanej przez Dziekana, doktorant wnioskuje o przyznanie dofinansowania od URSD UŁ w kwocie 570 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 450 PLN (opłata konferencyjna); dofinansowanie przyznane przez aklamację (9 osób głosujących) w rekomendowanej kwocie;

  7. doktorantka z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Lublinie w dn. 18-20/09/2018 w kwocie 350 PLN (opłata konferencyjna); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie (przez aklamację; 9 osób głosujących);

  8. doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Padwie (Włochy) w dn. 25-27.07.2018 w kwocie 360 EUR (opłata konferencyjna 100 EUR; nocleg: 60 EUR; dojazd: 100 EUR; dieta: 100 EUR); Dziakn przyznała częściowe dofinansowanie w kwocie 260 EUR; wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje nie przyznanie dofinansowania w związku z decyzją o nie dofinansowywaniu diet z budżetu URSD UŁ;

  9. doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję Toruniu w dn. 28-29/06/2018 w kwocie 550 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN; nocleg: 140 PLN; dojazd: 60 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 350 PLN (opłata konferencyjna); dofinansowanie przyznane przez aklamację (9 osób głosujących) w rekomendowanej kwocie;

  10. doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję Toruniu w dn. 28-29/06/2018 w kwocie 550 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN; nocleg: 140 PLN; dojazd: 60 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 350 PLN (opłata konferencyjna); dofinansowanie przyznane przez aklamację (9 osób głosujących) w rekomendowanej kwocie;

  11. doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję Toruniu w dn. 28-29/06/2018 w kwocie 550 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN; nocleg: 140 PLN; dojazd: 60 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w kwocie 350 PLN (opłata konferencyjna); dofinansowanie przyznane przez aklamację (9 osób głosujących) w rekomendowanej kwocie.

 5. Zatwierdzenie zaproponowanej przez COSiD puli miejsc w akademikach i proporcji między cudzoziemcami a studentami krajowymi na rok akademicki 2018/2019; pula zatwierdzona w wyniku głosowania (5 głosów „za”; 4 głosy wstrzymujące) – Uchwała 11 – Podzial miejsc w akademikach 2018-2019.

 6. Podsumowanie II Dnia Doktorantów (referuje Przewodniczący URSD UŁ, Piotr Kosmowski).

 7. Podsumowanie II Balu Doktorantów (referuje Przewodniczący URSD UŁ, Piotr Kosmowski):

  1. omówienie wyników ankiety „po Balu”.

 8. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ