Sprawozdanie z XXVIII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 17.10.2018, godz. 18:00-20:00 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecności: 9 członków URSD UŁ z prawem głosu, Senator UŁ, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, członek Komisji Wyborczej nie jej jako reprezentanta URSD UŁ na IV Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD.

1. Sprawozdanie Przewodniczącego:

 • a. z akcji PIN – na 12 wydziałów zostało wysłane ponad 1200 listów i znaczków (1210). Po sprawozdaniu kilku członków URSD UŁ zwróciło uwagę na brak dystrybucji PINów na ich Wydziałach.
 • b. z akcji Kodeks Etyki – na 12 wydziałów zostało wysłane dla każdego z 183 nowoprzyjętych doktorantów po dwa egzemplarze.
 • c. Podziękowanie za pomoc w obu akcjach, szczególnie dla Michała Zaremby, jak również Pawła Jarosiewicza, Adriana Gajewskiego i Jędrzeja Kotarskiego.

2. Sprawozdanie ze zjazdu Delegatów KRD w Warszawie delegata URSD UŁ Pawła Jarosiewicza.

3. Głosowanie nad uchwałami opiniującymi następujące dokumenty:

 • a. Regulamin Pomocy Materialnej – Członkowie URSD UŁ jednogłośnie (9 osób głosujących) przyjęli Uchwałę URSD UŁ 1/10/2018.
 • b. Liczba stypendiów – Członkowie URSD UŁ jednogłośnie przyjęli Uchwałę URSD UŁ 2/10/2018.
 • c. Regulamin zamieszkania – Członkowie URSD UŁ jednogłośnie (9 osób głosujących) przyjęli Uchwałę URSD UŁ 3/10/2018.

4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniosku do JM Rektora UŁ o poparcie interwencji w ZDiT w kwestii bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami na ul. Matejki. URSD UŁ przyjęła (głosowało 9 osób, 8 głosów za 1 wstrzymujący się) Uchwałę URSD UŁ 4/10/2018.

5. Sprawozdanie przedstawicielki Komisji Wyborczej z dotychczasowych wyborów.

 • a. wysłuchanie sprawozdania w którym zwrócono uwagę na brak wyznaczenia daty wyborów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz Matematyki i Informatyki.
 • b. powołując się na §7 ust. 7. Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego przewodniczący zaproponował projekt uchwały wzywającej Dziekanów niemniejszych wydziałów do wyznaczenia terminów wyborów. Członkowie URSD UŁ jednogłośnie przyjęli Uchwałę URSD UŁ 5/10/2018.

6. Głosowanie nad wnioski o dofinansowanie:
Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zaznaczył, że na chwilę obecną rozdysponowane zostało ok 92 % budżetu a niewykorzystane jest ok. 700 zł.

  • a. doktorantka z wydziału Prawa i Administracji zawnioskowała o kwotę 1970 zł (1100 opłata, 870 zł nocleg) na wyjazd na konferencję naukową. Wniosek uzupełniony, formalnie poprawny. Komisja wnioskuje o zwrot opłaty konferencyjnej w wysokości 1100 zł. Wniosek poddany głosowaniu (9 osób głosujących, 7 głosów za, 2 wstrzymujące się). Wniosek zostaje przyjęty.
  • b. doktorantka wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje o 590 zł (200 opłata, 300 – nocleg, 90 – dojazd) na wyjazd na konferencję naukową. Wniosek poprawny pod kątem formalnym. Komisja wnioskuje o zwrot opłaty konferencyjnej i kosztów dojazdu w wysokości 290 zł. Wniosek poddany głosowaniu (9 osób głosujących, 5 głosów za, 4 głosy przeciw). Wniosek został przyjęty.
  • c. doktorantka wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje o 700 zł (200 opłata, 400 nocleg, 100 dojazd) na wyjazd na konferencję naukową. Wniosek poprawny pod kątem formalnym. Komisja wnioskuje o zwrot opłaty konferencyjnej i kosztów dojazdu w wysokości 300 zł. Wniosek poddany głosowaniu (9 osób głosujących, 8 głosów za, 1 wstrzymujący się). Wniosek zostaje przyjęty.

   7. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań tajnych (Uchwała URSD UŁ 6/10/2018).

 • a) do głosowań 1, 2, 4 i 5 wybrano jednomyślnie (9 osób głosujących) komisję w składzie: Michał Zaremba, Anna Szymczak, Michał Przybylski.
 • b) do głosowania nr 3 wybrano jednomyślnie (9 osób głosujących) komisję w składzie: Anna Szymczak, Michał Zaremba, Adrian Gajewski.

8. Głosowanie (1) nad uzupełnieniem składu UKSS – 1 miejsce.

 • a. Zebranie kandydatur
  1) Adrian Bekier
 • b. Adriana Bekiera wybrano jednogłośnie (9 osób głosujących) – Uchwała URSD UŁ 7/10/2018.

9. Głosownie (2) nad uzupełnianiem Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów – 1 miejsce.

 • a. Zebranie kandydatur
  1) Aleksandra Pietras
 • b. Aleksandrę Pietras wybrano jednogłośnie (9 osób głosujących) – Uchwała URSD UŁ 8/10/2018.

10. Głosowanie (3) nad uzupełnieniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów – 2 miejsca.

 • a. Zebranie kandydatur
  1) Michał Przybylski
  2) Piotr Kosmowski
 • b. Michała Przybylskiego i Piotra Kosmowskiego wybrano jednogłośnie (9 osób głosujących) – Uchwała URSD UŁ 9/10/2018.

11. Delegowanie Przedstawiciela URSD UŁ (głosowanie nr 4) do Komisji przy konkursie PROM – 1 miejsce.

 • a. Zebranie kandydatur wśród członków nie składających wniosku do PROM
  1) Adrian Gajewski
  2) Błażej Filanowski
 • b. Do komisji wybrano Adriana Gajewskiego (głosowało 9 osób, 8 głosów za Adrianem Gajewskim, 1 głos za Błażejem Filanowskim) – Uchwała URSD UŁ 10/10/2018.

12. Głosowanie (5) nad sprawozdaniem przewodniczącego URSD UŁ. Sprawozdanie przyjęto (głosowało 9 osób, 8 głosów na za, 1 głos nieważny) – Uchwała URSD UŁ 11/10/2018.

13. Objęciem patronatem Seminarium SKNG (WNG). Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Seminarium przez URSD UŁ i przekazanie 30 kompletów konferencyjnych (głosowało 8 osób, 7 głosów za, 1 wstrzymujący się).

14. Wolne wnioski.

15. Wniosek Anny Szymczak o oddelegowaformą komunikowania się KRD z URSD UŁ w tej sprawie oraz na temat zasadności udziału w spotkaniu odbyło się tajne głosowanie.

 • Na głosowanie powołano komisję skrutacyjną w składzie: Michał Zaremba, Adrian Gajewski, Michał Przybylski. Komisja została wybrana jednogłośnie (9 głosów za) – Uchwała URSD UŁ 12/10/2018.
 • Wolny wniosek Anny Szymczak odrzucono (9 osób głosujących: 2 głosy za, 3 głosy przeciw, 5 głosów nieważnych) – Uchwała URSD UŁ 13/10/2018.

16. Posiedzenie zostało zamknięte.

 

Sprawozdanie sporządził
Błażej Filanowski
Sekretarz URSD UŁ