(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)


Lista obecności: 13 członków URSD UŁ z prawem głosu (w trakcie zebrania 1 osoba przyszła później, 1 opuściła zebranie przez zakończeniem – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia), Senator UŁ, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, Przedstawiciel
KRD

 1. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany obowiązków zarządu URSD UŁ w kadencji 2018/2020. Członkowie URSD UŁ przez aklamację (12 osób głosujących) przyjęli Uchwałę URSD UŁ 01/01/2019
 2. Propozycja zmiany załącznika 11a dotyczącego stypendium dla najlepszych doktorantów – przeniesienie 5 pkt. w obrębie II przedziału Punkty za postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu
  rozprawy doktorskiej od 0 do 80 pkt. Wyjaśnienie potrzeby zmiany, a następnie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany załącznika 11a dotyczącego stypendium dla najlepszych doktorantów. Członkowie URSD UŁ przez aklamację (12 osób głosujących) przyjęli Uchwałę
  URSD UŁ 02/01/2019
 3. Dzień doktoranta – ustalenie daty organizacji na 20/05/2019 r. do organizacji wydarzenia zgłosiły się następujące osoby:
  • mgr Magdalena Szmytke
  • mgr Błażej Filanowski
  • mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak
  • mgr Martyna Krogulec
 4. Propozycja organizacji Łódzkiego Balu Doktoranta (ŁBD) – połączenie organizacji wydarzenia z innymi łódzkimi Uczelniami. Głosowanie nad uchwała w sprawie organizacji w roku 2019 Łódzkiego Balu Doktoranta. Członkowie URSD UŁ odrzucili propozycję organizacji ŁBD w roku 2019 (12 osób głosujących przeciw). Członkowie URSD UŁ następnie głosowali nad uchwałą w sprawie organizacji Balu Doktoranta UŁ w roku 2019 oraz o podjęciu się organizacji ŁBD w roku 2020, którą przyjęto przez aklamację (12 osób głosujących) – Uchwała URSD UŁ 03/01/2019
 5. Bal doktoranta – ustalenie daty organizacji na 25/05/2019 r. do organizacji wydarzenia zgłosiły się następujące osoby:
  • mgr Adrian Bekier
  • mgr Magdalena Szmytke
  • mgr Kamil Podsiadły
 6. RODO w URSD UŁ – przewodniczący przedstawił sytuację związana z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) i polityce Uczelni w tym temacie. Wszyscy członkowie zostali zobowiązani do podpisania dokumentu o przestrzeganiu tego prawa do czasu wygaśnięcia mandatu członka URSD UŁ.
 7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany regulaminu i wniosku dotyczącego dofinansowania działalność naukowej w związku z przepisami RODO.
  a. Wniosek zostanie uzupełniony o następujące części:
  • doktorant podaje swoją Katedrę lub Zakład
  • podpis Opiekuna Naukowego albo Promotora
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych sformułowana z pomocą Inspektora
  Danych Osobowych UŁ
  • klauzula informacyjna sformułowana z pomocą Inspektora Danych Osobowych UŁ
  • informacja o możliwości dofinansowania wyjazdu przez Kierownika Studiów Doktoranckich lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej
  b. Regulamin zostanie uzupełniony o następujący zapis:
  • wnioski przechowywane będą przez okres 2 lat lub do momentu wycofania przez doktoranta zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Członkowie URSD UŁ przez aklamację (13 osób głosujących) przyjęli Uchwałę URSD UŁ 04/01/2019
 8. Wyjaśnienie sytuacji wyborczej do SKD – przewodnicząca SKD/przewodniczący URSD – przewodnicząca SKD wysłała za pośrednictwem poczty elektronicznej wyjaśnienie sytuacji wyborczej, przedstawiciele URSD zostali poinformowani o dotychczasowym stanie SKD na Wydziałach UŁ.
 9. Nowy samorząd, a szkoły doktorskie – dyskusja – członkowie URSD zostali poinformowani o zmianach w związku z Konstytucją Nauki i przedyskutowali pomysły razem z przedstawicielką KRD mgr Anną Szymczak.
 10. Głosowanie nad uchwałą sprawie dofinansowania zadania w zakresie działalności naukowej i kulturalnej oraz objęcia honorowym patronatem konferencji organizowanej na Wydziale Chemii UŁ – VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Forma wsparcie pod względem gadżetów i nagród zostanie uzgodniona z organizatorami. Członkowie URSD UŁ przez aklamację (12 osób głosujących) przyjęli Uchwałę URSD UŁ 05/01/2019
 11. Głosowania nad wnioskami o dofinansowanie:
  a) doktorantka z Wydziała Studiów Międzynarodowych i Politologicznych zawnioskowała o kwotę 2,650.00 zł (koszt zakwaterowania i utrzymania – 2300,00 zł, transport – 350,00 zł)
  na wyjazd naukowy – staż. Wniosek uzupełniony, formalnie nie poprawna forma aktywności naukowej zgodnie z regulaminem. Wniosek poddany został zaopiniowaniu i skierowanego do Prorektora ds. studenckich o dofinansowanie wyjazdu naukowego – URSD UŁ poparła wniosek (9 osób głosujących, 7 głosów za, 2 wstrzymujące się)
  w jawnym głosowani, warunek finansowania, do końca roku akademickiego (18/19) powstanie publikacja naukowa związana z tematyką stażu (potwierdzeniem od redakcji, że została przyjęta jest do druku. b) doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych zawnioskował o kwotę 650,00 zł (opłata konferencyjna – 300,00 zł, nocleg – 200,00 zł, transport – 150,00 zł). Wniosek uzupełniony, formalnie nie poprawny – brak jednoznacznej informacji o formie aktywnej czy biernej uczestnictwa w konferencji – zgodnie z regulaminem dofinansowaniu podlega jedynie aktywna forma uczestnictwa w konferencji. Wniosek skierowany do uzupełnienia
 12. Zjazd otwarty KRD w Łodzi – zagadnienie przedstawiła przedstawicielka KRD mgr Anna Szymczak. Pomocy w organizacji podjęły się:
  • mgr Magdalena Krogulec
  • mgr Aleksandra Sobczyk–Kubiak
 13. Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych – Miejskich Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź, przewodniczący URSD przekazał informacje w tym zakresie.
 14. Wolne wnioski – brak
 15. Zamknięcie obrad – termin kolejnego posiedzenia zostanie przekazany członkom URSD UŁ w zwyczajowy przyjęty sposób.

Sprawozdanie sporządził:
mgr Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020

Sprawozdanie zatwierdził:
mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020