(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)


Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 13 (jedna osoba przybyła ok g. 18.00) członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, Przedstawicielka KRD.

 1. Zostało przedstawione sprawozdanie semestralne Przewodniczącego URSD UŁ mgra Adriana Bekiera. Do głosowania nad przyjęciem sprawozdania wybrano komisję skrutacyjną w składzie – mgr Anna Lichota, mgr Aleksandra Góralczyk-Bińkowska, mgr Anna Szymczak.
  Głosowanie (1) – komisję skrutacyjną przyjęto przez aklamację 12 osób uprawnionych, 12 głosów za.
  Głosowanie (2) – w sprawie przyjęcia sprawozdania Przewodniczącego URSD UŁ. Wynik głosowania 12 osób głosuje – 12 tak – Uchwała URSD UŁ 01/02/2019.
 2. Uchwalenie preliminarza wydatków URSD UŁ na rok 2019. Głosowanie TAJNE (3) w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na rok 2019. Wynik głosowania 12 głosów oddano 12 głosów za – Uchwała tajna URSD UŁ 01/2019.
 3. Dzień doktoranta – postęp w organizacji – mgr Błażej Filanowski przedstawił planowane punkty programu: konkurs na mem lub dewizę z życia doktoranta, stoiska, szkolenia, debata, turniej bowlingowi. mgr Anna Szymczak zapowiedziała, że zorganizuje szkolenie z sytuacji doktoranta zapisów ustawy 2.0 w ramach dnia i wcześniej dla chętnych członków URSD UŁ.
 4. Bal doktoranta – postęp w organizacji – mgr Adrian Bekier przedstawił sprawozdanie z negocjacjami w sprawie Sali na Bal doktoranta. Wspomniał o rozpatrywaniu opcji pod kątem dostępu dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wybory do SKD – sytuacja wyborcza Przewodnicząca SKD mgr Aleksandra Góralczyk-Bińkowska przedstawiała sprawozdanie. Wybory wyłoniły doktorantów do składu sądu na Wydziale Ekonimiczno-Socjologicznym i Nauk o Wychowaniu, nadal nie ma przedstawicieli z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, Matematyki oraz Filozoficzno-Historycznego. Przewodniczący URSD UŁ poprosił reprezentantów wymienionych
  wydziałów, członków URSD UŁ o zainteresowanie się sprawą.
 6. Przewodniczący poprosił zebranych członków URSD UŁ o uwagi do Regulaminu Szkół Doktorskich, które w formie pisemnej przedstawi na najbliższym zebraniu Komisji ds. studiów doktoranckich UŁ.
  W toku dyskusji padły następujące uwagi i wnioski:
  a. Wyrażono obawy, że nowy system rekrutacji szkół doktorskich obsługujących w sobie kilka dyscyplin może rodzić niesprawiedliwości. Zaproponowano by w ramach rekrutacji doktoranci z każdej z dyscyplin mieli kilka zapewnionych miejsc. W wypadku braku doktorantów reprezentujących dana
  dyscyplinę miejsca automatycznie zwalniałby się dla innych.
  b. Zwrócono uwagę na brak procedury rekrutacji uzupełniającej.
  c. Zaproponowano zmianę w § 2 ustęp 17 z brzmienia: “W obradach komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów.” na: „W komisji zasiada w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów.”
  d. Zaproponowano dodanie analogicznego zapisu dotyczącego komisji ewaluacyjnej: „W komisji zasiada w charakterze obserwatora przedstawiciel doktorantów.” w § 2 ustęp 22.
  e. Usunięcie § 3 ustęp 7 paragraf d zapisów dotyczących oceniania kandydatów na podstawie: „orientacji na temat możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań naukowych” oraz „zastosowania dorobku wynikającego z planowanej rozprawy doktorskiej w procesie komercjalizacji wyników
  działalności naukowej”.
  f. Zwrócono uwagę, że § 5 ustęp 10 określający, że promotor może zrezygnować ze swojej funkcji bez zgody dyrektora w praktyce może uczynić nieskuteczne zapisy z § 5 ustęp 7.
  g. Zaproponowano wykreślenie słów „może jeden raz” z § 5 ustęp 10.
  h. Poddano w wątpliwość zapis z § 5 ustęp 2 o treści „Uczelnia może wyznaczyć promotora pomocniczego nie później niż w ciągu 6 m-cy od dnia rozpoczęcia kształcenia”. Członkowie URSD UŁ wyrazili wątpliwość w związku z określonym „twardym” terminem.
  i. Poddano w wątpliwość zapis § 16 ustęp 1 brzmiącym: „Doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności
  doktoranta”. Niezdefiniowana „godność doktoranta” nie powinna znaleźć się w regulaminie.
  j. Zaproponowano zmianę 12 podpunkt a) o treści; „postępowania zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem szkoły doktorskiej , oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Łódzkim”
  na postępowania zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem szkoły doktorskiej, Kodeksem Etyki Doktoranta UŁ, oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Łódzkim”. W związku z tym, że nie było dużo czasu na przeanalizowanie treści regulaminu Przewodniczący poprosił o przesłanie kolejnych ewentualnych uwag drogą elektroniczną do 4.03.2019.
 7. Głosowania nad wnioskami o dofinansowanie. W zawiązku z tym aby utrzymać dyscyplinę budżetową na miesiąc luty przewodniczący omówił wszystkie wnioski po czym w toku dyskusji Rada określiła propozycje dofinasowania dającego możliwość realnego wsparcia wszystkich wniosków.
  a) doktorantka z Wydziału Nauk Geograficznych zawnioskowała o kwotę 1724 zł (w tym koszt zakwaterowania i utrzymania 400 zł, transport 44 zł) na wyjazd na konferencje naukową w Polsce.
  Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Doktorantka nie otrzymała dofinansowania od władz Wydziału. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 1280 zł. URSD UŁ
  poparła wniosek (13 za, 13 osób głosujących).
  b) doktorantka z Wydziału Nauk Geograficznych zawnioskowała o kwotę 850 zł ( w tym koszt zakwaterowania 350 zł, opłata konferencyjna 500 zł) na wyjazd na konferencje naukową w Polsce.
  Wniosek uzupełniony, formalnie poprawny, nie przyznano doktorantce dofinasowania przez władze wydziału. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 850 zł. URSD UŁ
  poparła wniosek (13 za, 13 osób głosujących)
  c) trzy doktorantki z Wydziału Chemii zawnioskowała o kwotę 650 zł (opłata konferencyjna 550 zł, transport 100 zł) na wyjazd na tą samą konferencje naukową. Wniosek uzupełniony, formalnie poprawny, nie ma dofinansowania ze strony władz wydziału. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 550 zł dla każdej wnioskodawczyni. URSD UŁ poparła wniosek (13 za, 13 osób głosujących).
  d) doktorantka z Wydziału Prawa i Administracji zawnioskowała o kwotę 690 euro (w tym 340 euro nocleg, opłata konferencyjna 350 euro) na zagraniczną konferencję naukową. Wniosek uzupełniony, formalnie poprawny, nie ma dofinansowania ze strony władz wydziału. URSD UŁ poparła wniosek (13 za, 13 osób głosujących).
 8. Wolne wnioski – brak
 9. Zamknięcie obrad – termin kolejnego posiedzenia zostanie przekazany członkom URSD UŁ w zwyczajowy przyjęty sposób.

Sprawozdanie sporządzili:
mgr Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020

mgr Błażej Filanowski
Wiceprzewodniczący URSD 2018-2020

Sprawozdanie zatwierdził:
mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020