W związku koniecznością zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów (RSD) zapraszam na Zebranie Ogólne, które odbędzie się dnia 23 października o godzinie 17:30 w auli 3.63 na Wydziale Prawa i Administracji, na którym odbędą się konsultacje ze środowiskiem doktoranckim w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów

Zgodnie z §28 ust. 2 RSD podjęcie uchwały przez URSD o Zmianie Regulaminu Samorządu, poprzedzone musi być Zebraniem Ogólnym doktorantów UŁ o charakterze konsultacyjnym, zorganizowanym co najmniej na tydzień przed terminem głosowaniem w sprawie zmiany Regulaminu.

Zgodnie z §5 ust 4 i 5 RSD dla ważności pierwszego terminu potrzebne jest quorum równe 10% wszystkich doktorantów UŁ na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W przypadku braku quorum drugi termin przypada po 15 minutach od pierwszego zebrania. Posiedzenie jest ważne, jeśli są obecne co najmniej trzy osoby posiadające status doktoranta UŁ.

Porządek Zebrania Ogólnego:
1. Lista obecności
2. Wyznaczenie sekretarza na czas trwania Zebrania Ogólnego
3. Prezentacja zmian w RSD
4. Dyskusja
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad

Załączniki:
Projekt nowego Regulamin Samorządu Doktoranckiego

Przewodniczący URSD UŁ
mgr Adrian Bekier